Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaak zoo hard is, dat men met zagen niets gedaan kfiiftt I en men de kracht van zulk een dissel heeft leeren kennen' I' dan komt men wel tot gansch andere gedachten. En zoo t is het ook m meer opzichten. Wij zijn al heel spoedig gereed, met op de werktuigen van den inlander mmaehI Ten5* neer te zien> maar op stuk van zaken hebben wij het | toch met zelden erg mis. Inderdaad, de inlander is veel practischer dan iemand denkt, en dan men zeer opperl vlakkig zou oordeelen; telkens opnieuw ontvangt men daarvan de verrassendste blijken. Wees op den dag maar waar ge wilt, en vraag hem naar den tijd, hij kijkt 1 even naar de zon, en zegt het u op een 10 minuten na nauwkeurig; en zoudt ge midden in den nacht bij maneschijn hem hetzelfde vragen hij weet het u aanstonds te zeggen met dezelfde nauwkeurigheid. En moge zulks |nu ook al van minder beteekenis zijn, er zijn andere dingen van veel meer gewicht, waarin zijn practische geest aanstonds aan het licht komt, en daaronder mag wel voornamelijk genoemd worden de kennis, die zoo menigeen bezit van geneeskrachtige planten, en zelfs I zijn tact, om sommige lichaamsgebreken te genezen Hoogst eenvoudig i» hij overal, waar ge hem ontmoet' m kleeding en m leefwijze. Van het eerste maakt hii al ; zeer weinig werk, en klaarbKjkelijk is hij daaromtrent i ncx>gst onverschillig. Althans zoo is het met den gemeenen f man. De meer aanzienlijke Maleiers, en vooral de Javaansche hoofden en grooten, zijn meer op hun uiterlijk voorkomen gesteld. Zijn zij in gala-tenue, dan zien zij er tamelijk stijf uit, maar toch, wat is hun kleeding dan met vaak hoogst kostbaar! Dan schijnt het, alsof ze ; ach met al hun schatten te gelijk hebben willen versieren • t en door hun schitterende pracht u willen verblinden'

t^,^**616110 ZIjn ze dan zeker- H»n gelaat mogé jÉtroef, hun oog moge dof zijn en zekere matheid verraden tm juweelen die zij m menigte aan zich hebben, fonkelen

u tegen, en dat met alleen op klaarlichten dag, maar ook C.m,den donker, als wüden ze daardoor juist het

bewijs leveren van hun echtheid. Maar van dat alles ! weet de gemeene man niet af, en hij geeft er ook niet om.

Maleisch 2

Sluiten