Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch genoeg, laat mij nu liever van iets anders spreken, en wel van de manier om zich uit te drukken, in verband met zijn karakter. Dat karakter is inderdaad vreemd. Het grootste phlegma kan hij het eene oogenblik toonen, en het andere oogenblik de grootste woede, nu en dan zelfs wel overslaande in volkomen razernij (amok). In normalen toestand, ja, is hij bijzonder phlegmatiek. Dat verraden zijn houding en zijn gang, maar niet minder doet zulks ook zijn spreken. Niet licht zal hij meer woorden gebruiken dan hij moet, en al heel dikwijls denkt ge, hem hoorende, onwillekeurig terug aan de oude Lakonièrs en komt u het woord lakoniek, van dezen afkomstig, in de gedachte. Maar kom nu eens onverwacht tehuis, en laat uwe bedienden in uwe afwezigheid onder elkander iets gehad hebben, dan hoort ge wat anders, dan staat ge verbaasd over hun flux de bouche, en ge zijt getuige van een scène, waarbij alle phlegma spoorloos schijnt te zijn verdwenen. En laat hem nu weder eens tot zijn normalen toestand teruggekeerd zijn, en laat hij u eens om een gunst hebben te verzoeken, wat is dan zijn toon bedeesd, en wat is hij dan omslachtig in zijn spreken ! Inderdaad, als men hem zóó gadeslaat, is hij vaak voor u een vreemdsoortig wezen.

Fanatisme kan, helaas, een bedroevende rol spelen onder een overigens vreedzame bevolking, en wat weet de geschiedenis daarvan al niet te verhalen ! Toch heeft wel beschouwd, de godsdienst van den Islam, over het geheel, weinig diepe wortelen geschoten bij den Inlander. Verreweg de meesten, ja, men mag gerust zeggen: de inlander in het algemeen, den geheelen Archipel door, is eigenlijk nog de oude Animist en de godsdienst, die hem door zijn vroegere Arabische overheerschers is opgedrongen, bestaat bij hem, die streng in de leer is, in niet veel meer dan dat hij zich laat besnijden, geen varkensvleesch gebruikt; voorts dat hij zich onthoudt van sterke dranken, in den poeasatijd vast en nu en dan naar de Mesdjid loopt, en op gezette tijden van den dag, als ik het zoo eens noemen mag, sembahjangt, d.i. zijn gebed verricht. Maar dan is hij nauwgezet in

Sluiten