Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 ^lr^S\it^Sheid- ^ lamheid

aa^|e ^MneeS d°?t z^h kennen als vrij van

aard, open van karakter, opgeruimd van gemoed en

: gul van hart, zoodat men reed! daardoor zicf v^el meer tot hem aangetrokken gevoelt dan tot den gesloten Maleier. Ontegenzeggelijk staat hij dan ook op hoogereh

; trap dan deze, en dit bewijst hij'van den bffiPaan door zijn energie. Laat hij pas uit zijn landen Indië

f ERS°:ertUig,ï' dat h*j 8een enkelVoord iviaieiscn spreekt maar alleen zijn moedertaal kent

M*£ SlaTemPóoï0e mj het mSS^hS

E Maar sla hem ook eens verder gade ; zie hoe hii eerst

™ wT" ^dan &ewone koeh, en merk dan eens °Pk°e mJ- door vhjt en geestkracht, zich al hooger en hooger weet te verheffen. Zeker valt het niet tl ont kennen, dat hij vaak den Inlander te geslepen en ziin leven en streven niet zelden ten kost! van dezen d maar over het geheel genomen mogen vdj gelust vragen = hoe zou het er in Indië uitzien, hoe zou het met handel en nijverheid en derhalve met de algemeen? welvaart dl rwemgC ?laats geteld zijn, inTen wij om

de Chineezen daar moesten wegdenken? Inderdaad hdl» ^nen onder ons vooral, die dagorden heengezonden naar meuwe, ver het binnenland in gelegen : posten. Als dan geen Chinees het aandurft om zfch daar te vestigen en daar een toko-zaak te berinnen wat gemkkSdSnee^j ^ Senn Malr

SrtSt goed n C1UneeS n°g al 1CtS WaSen' en zestal

h*?wlmee!*, 1f8S^n,zij zich toe °P den handel, eerst in al n^ 6n «ter m het &oot- Maar waarvoor kunnen zii al met dienstig zijn ? Wat handwerk kunnen zij al niet uitoefenen? Voor welke ondergeschikte beteekMng kunnen zij al met worden gebezigd ? Zoowel het Gouver nement als verschalende handelskantorenri* m en dan ook veel gebruik maken van hunne6diensten Fn

b wis s-$*onder ^^ïsss-s

d.v. ais pachters of leveranciers, niet altijd even eerlijk

Sluiten