Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzichters (mandoers) en eigen Hoofden. Zoo op Borneo het eiland Banka en in Deli. ^ sii^l Hoofden der Chineezen betreft, al hebben zij ook hoegenaamd mets met het leger uit te staan

Sten?' rfM ?CW^jk d6n ^ van LuftenS; ^apitern- of Majoor-v,hmees, een titel, waaronder zii door het Indisch Gouvernement worden aangesteld tot een betrekking, die louter een eerepost is, ja dif in pïaats iSSinHJenHtamelijk taktement te virschaffenflmn H^S*t d0°rgaans op veel geld komt te staan 2™f rte- ranl afJan de m«*dere of mindere grootte eener Chineesche bevolking, overal waar die bevolking

nooM PS°0t genOCg ? V0OT is> ™dt men aan naaf I hoofd een, aan wien de eene of andere van genoemde S'5^ » en' daar zij zulk een titel bJchCuwen ■ als een hooge eer, waarop zij, gul als zij zijn, en goed als I no\r al dT8^1 „d°en, k™rvooralJopJ Celposteï i nog al dikwerf hun dankbaarheid daarvoor jegens het l Gouvernement uiten, door de Europeesche ingfzetenen goed te onthalen. Een partij, aan Europeanen glgevln door een Kapitein- of Majoor-Chinees K Indikte vreemds. Het is zeker gelukkig, dat er altijd schijnen gevonden te kunnen worden, die gaarne detet^Eg van opperhoofd der Chineezen vervullen • want daar hf zeker nog al wat aan die betrekking verbonden dat ' van gewicht maakt, en haar ook niet voor een ieder even benijdenswaardig doet zijn. Zoo is het H^fdKi ïn heSTh^T11611* aa^prakehjk voor zijn onderhoorigen en heeft hij te zorgen, dat de bevelen van het Gouverne dh°°r * de ^5 word6n nagekomen. Wel »n Ss oeerd' a?s betrekking door hem wordt gewaar*

aeerd, als hij zich zooveel moeite daarvoor getroost

► Om echter op de Chineezen zelf terug te komen

> overal waar zij slechts in grooten getale te vinden^rfln kaTpoen^rhe ? Aderlijk! wijk, deSeesTé kampoeng geheeten; en overal op groote Dlaatsen

; zooals te Batavia en Soerabaja, is een C aa£ zu?k een kampoeng gebracht, met onbelangrijk Men herkent zulk een kampoeng aanstonds aan de woningen ate

Sluiten