Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handel met den zorgeloozen Inlander, die bijna altijd slecht bi] kas is en een gemakkelijke prooi voor den door hem hoog geëerden toewan Arab.

HOOFDSTUK V.

Het reizen in Indië.

Heb ik zoo «en oppervlakkige schets zoeken te geven van de personen, die wij in Indië als vreemdelingen om ons heen hebben, ik kan niet nalaten, ook met een enkel woord te wijzen op enkele toestanden, waarin men | ginds zich bevinden kan ; en bepaaldelijk wil ik daartoe een en ander mededeelen omtrent het reizen in Indië Hierboven maakte ik de opmerking, dat men ginds in betrekkelijke weelde leeft; maar toch, niet altijd is dat f juist het geval; somwijlen kan zelfs wel eens het tegendeel plaats hebben, al duurt dat dan ook niet lang achtereen Menigeen heeft dat op zijn reizen in Indië ondervonden ofschoon met zij, die slechts een overplaatsing volgden van de eene kustplaats naar de andere, en dan gebruik konden maken van een der booten van de Koninklijke ;I^.ketvaartmaatschappij. Op die booten, die, van Batavia uit, den geheelen Archipel naar West en Oost doorloopen, al doen zij dan ook slechts bepaalde plaatsen aan, heeft men het altijd zeer goed. De kapiteins ervan zijn zeer fashionable heden, vol goede zorgen voor hunne passagiers -r men heeft daar een uitmuntende tafel en het noodige comfort, en dagen achtereen is men, althans wanneer men alleen reist, zonder eenige zorg. In den West-moesson is het natuurlijk minder aangenaam, een reis met zulk een boot te moeten maken ; maar laat het eens Oostmoesson zijn, en stoom dan eens de Noordkust *van Java langs, die men bijna altijd in het gezicht houdt wat wordt het dan verrukkelijk I Altijd hetzelfde prachtige weer, altijd die heerlijke koele ochtend- en avondstonden, en daarbij een zee als een rivier; inderdaad

Sluiten