Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ng.

De ng wordt uitgesproken als de ng in jongen, djangan, niet mogen; barang, goederen ; dingin, koud, tangan, band ; angin = wind.

Wanneer dus de ng gevolgd wordt door een g moeten beide klanken duidelijk worden onderscheiden.

ringgit (ring-git), rijksdaalder; anggder (ang-goer), wijn ; panggil (pang-gil), roepen ; djanggoet (djang-goet), baard, sik.

h.

De h 'wordt gewoonlijk niet uitgesproken. Ze wordt slechts zwak gehoord aan het begin van eenige woorden van vreemden oorsprong en in 't midden van woorden als 'ze tusschen twee klinkers : staat. Ze' wordt' zwak gehoord in :

böhöng, leugen; lëhër, hals; mahal, duur; tahan, vasthouden, tegenhouden; hamba, slaaf; hadji; hoekoem, straf; hormat, eerbewijs ; hoeroef, letter.

De h wordt niet gehoord in:

hltam, zwart; soedah, al; hëndak, wenschen ; taröh, plaatsen; hidoep, leven.

De h in lihat, zien, klinkt als een j. Dus : lijat.

k.

De k aan het eind van een woord klinkt als éeh diepe keelklank, welke bijna niet gehoord wordt.

4nak, kind; patik, dienaar (zeer beleefd ook gebruikt voor ik) ; boedak, knaap ; datoek, grootvader, familiehoofd ; naik, klimmen; baik, goed; banjak, veel; doedoek, zitten.

Overigens wordt de k uitgesproken -als, in ?tv$federlandsch. x

kata, woord; kirim, zenden.

Maleisch 3

Sluiten