Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| zelfstand, nw. een bepalend woord. Bij namen van menschen bezigt men dan lakMaki'inasüA of perampoewan (vr.) ; bij namen van dieren dj anten ■ (manl.) of bêttna (vr.). t ,orang. laki-laki = man. anak perampoewan = dochter; meisje, koeda djanten = hengst, koeda bétina = merrie.

Soms wordt 't meerv. aangeduid door verdubbeling van t zelfstand, nw. ..anak-anak =x kinderen.

segala pohon-pohon = al de boomen.

Deze meervoudsvormen worden niet vaak gebruikt en gewoonlijk alleen dan, wanneer men behalve een meery. bovendien een verscheidenheid wil aanduiden

Enkele malen verandert door de verdubbeling de beteekenis. Bijv. :

mata = oog; mata-mata = verkenner, spion.

koeda = paard; koeda-koeda = schraag

Het Maleisch heeft z.g. hulptelw. Het Nederlandsch bezit een paar van die woorden. Bijv. :

Een patrouille van 25 bajonetten.

Een escadron van 100 sabels.

Een vloot van 30 zeilen.

Zoo zegt men in 't Maleisch :

koeda tiga èkor = drie paarden.

lemboe empat èkor == vier koeien. èkor = staart.

roemah doewa boewah = twee huizen.

kapal lima boewah = vijf schepen.

boewah = vrucht, massa.

pisang satoe bidji = een pisang.

mangga anam bidji = zes mangga's. bidji = pit, korrel.

kaïn poetih lima potong = vijf stukken wit goed. potong ~ stuk, afgesneden deel.

In de omgangstaal worden de hulptelw. gewoonlijk met gebruikt. J

Sluiten