Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tanah Djawa. = Java. -yf/vd» rrwinjnaq mQ

poelau përtja = Sumatra. (weinig gebruikt). (pertja.sö

flard, lap).

tandjoeng Sëlatan =tc iZuidkaap (v. Borneo).

batang hari = (een rivier jop Sumatra).

goenoeng Mërapi = de Merapi. '•

boekit Barisan = Barisangebergte (Sumatra).

pohon kalapa = kokosplam.

boewah kalapa —- kokosnoot.

këmbang pala = foelie. tm»

oelar welang = een bepaald soort giftige slangen.

boeroeng dara = duif.

ikan kakap = een bepaalde vischsoort.

We zullen thans eenige voorbeelden geven van afgeleide zelfstandige naamw..:

ie. met het achtervoegsel an. i makan = eten; mikSnan = voedsel, eten. minoem = .drinken ; minoeman = drank; pakai = dragen; pakaian. = kleeding. atoer - regelen; atoeran = regeling. i/\ toetoep = sluiten; toetoepan = deksel, timbang = wegen ; timbangan = weegschaal, langit - hemel; langitan = gehemelte, tanam = planten; tanaman = aanplant. 2e. met 't voorvoegsel ka en 't achtervoegsel an. adil - rechtvaardig; kaadilan = rechtvaardigheid, papa = arm ; kapa.pa.an = armoede, tèntoe = zeker; katèntoean = zekerheid. : bësar = groot; kabësaran = macht, grootheid, bënar = waar; kabênaran = waarheid. 1 ' soekê. = houden van; kasoekaan = blijdschap,

genoegen.

radja = vorst; karadjaan = komnkrijk, .regeering. hidoep = leven ; kahidoepan = levensmiddelen;

ook: het leven, miti = dood ; kamatian = het sterven ; de dood. 3e. met het voorvoegsel pë: ■' Veelal verandert pë in pér, pél, pêng, pém in verband

Sluiten