Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tinggi = hoog; tingginja = hoogte.

dalam = diep; dalamnja = diepte.

Zoo vertaalt men : „hoe hoog is dat huis ?" door ; „berapa tingginja roemah itoe ?" hetgeen letterlijk beteekent: hoeveel (is) (de) hoogte (van) huis (dat) ?

hoe diep is dat gat ? = berapa dalamnja lobang itoe ?

Om aan te geven, dat twee personen of zaken een eigenschap in gelijke mate eigen is, gebruikt men: sama .... dëngan. Bijv.:

Mijnheers huis is even groot als dat huis = roemahnja Toewan sama besar dengan roemah itoe.

Het Nederl. woordje dan na een vergrootenden trap { wordt vertaald door dart pddd of door ddri. t Mijnheers paard is grooter dan mijn paard = koedanja toewan besar dari pada koeda saja.

Gewoonlijk wordt de vergroötende trap aangeduid doOr lëbih = meer. Men zou den vorigen zin dus even goed aldus kunnen vertalen: koedanja toewan lebih besar dari pada (of : dari) koeda saja.

Om aan te duiden, dat een persoon of zaak een eigenschap in mindere of in te geringe mate bezit gebruikt men 't woord koerang = minder, te weinig.

Zoo beteekent „koerang tinggi", zoowel minder hoog, d.w.z. lager als te laag; „koerang besar", zoowel minder groot, of kleiner als te klein.

De juiste beteekenis moet dus uit het zinsverband blijken.

Om den övertreffenden trap aan te duiden gebruikt men de hulpwoorden :

amat = zeer; tertaloe == erg, zeer; sëkali = zeer.

Deze woorden geven dus soms ook aan, dat de eigenschap m hooge mate aanwezig is, zonder nog bepaald een övertreffenden trap te beduiden. Bijv. :

Deze vruchten zijn te duur = boewah ini tertaloe mahal.

Mijnheers huis is zeer mooi — roemahnja toewan amat bagoes.

Die kokospalm heeft veel vruchten = pohon niioer itoe tertaloe banjak boewahnja.

Sluiten