Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moedik = stroomopwaarts gaan (oedik = boven- |

loop ; stroom op). milir = stroomafwaarts gaan (ilir = beneden-

loop; stroom af). * De woorden moedik en milir zijn onregelmatig. Volgensden regel zouden gevormd zijn mengoedik en mengmr:

Het Maleisch kent nog een anderen bedrijvenden ■ vorm van het werkwoord met 't voorvoegsel ber. Men mag echter den me-vorm niet willekeurig vervangen door den ter-vorm, daar deze laatste gebruikt wordt bü onovergankelijke werkwoorden en ook om aan te duiden dat 't onderwerp tevens de handeüng ondergaat of wel om wederkeerige handelingen te noemen.

We zullen hieronder slechts eenige van de meest gebruikte werkwoorden noemen, waarbij de fter-vorm, niet kan worden gemist, daar anders de beteekenis verandert. ..

anak = kind; beranak = kinderen krijgen.

telor = ei; bertelor = eieren leggen.

angkat = optillen (ook: opdisschen van spijs) ;

berangkat = vertrekken.

kata = woord ; berkata = spreken.

nama = naam ; bernama = heeten.

lajar = zeil; berlajar == onderzeil gaan; reizen.j

koeda = paard; berkoeda = te paard zitten.

malam = nacht; bermalam = overnachten.

oleh = door ; beroleh = verkrijgen.

perang = oorlog; berperang = elkaar beoorlogen, j

ganti = wisselen ; berganti = elkaar aflossen (ook 1

afwisselend) J

Een vierden vorm van het werkwoord verkrijgt men met het voorvoegsel ter. Gewoonlijk geeft dezej vorm een toestand aan. Men mag dezen vorm volstrekt| niet willekeurig gebruiken. Het gebruik er van is dani ook zeer beperkt. Hier volgen eenige voorbeelden :

boeka = openen; terboeka = geopend, open.

toelis = schrijven ; tertoelis = geschreven.

Sluiten