Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden :

Boewah manggistan, dan doekoe, dan djeroek = manggistans en doekoes en djeroeks.

Nanti Sidin boleh poelang serta membawa soerat ini kapada toewan dokter = Straks mag Sidin naar huis gaan, tevens dezen brief aan den dokter brengen.

Boewah ini matèng tetapi as&m, lagi mahal sekali = Deze vruchten zijn rijp maar zuur, bovendien erg duur.

Orang itoe kaja tetapi kikir == die man is rijk/ maar gieng.

Kamarèn saja tida datang sebab sakit = gisteren ben ik niet gekomen, omdat ik ziek was.

Saring ajer itoe soepaja bërësih = filtreer dit water opdat het zuiver worde.

Djikalaw saja panggil tentoe ija datang = als ik hem roep zal hij zeker komen.

Saperti bijasa = gelijk het behoort.

Sidin saja minta thè ataw ajer djeroek, kalaw thè soedah habis = Sidin ik verzoek (= geef mij) thee of djeroekwater, indien de thee al op is.

«Anak itoe pinter sekaü maskipon moedah = dit kind is zeer verstandig ofschoon het nog jong is.

Tempo toewan Resident N. banjak ramai disini = ten tijde van den Heer Resident N. heerschte hier veel drukte.

.Bijar dija toewa, koewat sekali = hij moge dan oud zijn, hij is zeer sterk.

Bëras itoe ditoemboek bijar poetih = de rijst wordt gestampt opdat zij wit worde.

Sa' andainja angin dari sabelah oetara, roemahmoe terbakar djoega = Veronderstel, dat .de wind uit 't noorden was gekomen, dan was uw huis ook verbrand.

Bijwoorden.

Op de vraag wanneer ? = kapan ? (spreektaal; deftiger bila apa) geven antwoord de volgende bijwoorden van tijd : J

dahoeloe (uitspraak: doeloe) = vroeger, eertijds

tadi = zooeven.

Sluiten