Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terlaloe djahat = Zeer slecht; uitermate slecht Bijwoorden van wijze zijn : tida = niet.

boekan = geenszins, niet.

tentoe = zeker, stellig.

mèmang = natuurlijk; van zelf sprekend

barangkali = misschien.

Kalaw hoedjan Amat barangkali tida datang, kalaw terang tentoe datang = Als het regent komt Amat misschien met, als het helder weer is komt hij stellig

Voorts worden nog veel gebruikt de volgende biiwoorden en bijwoordelijke uitdrukkingen :

tjoema-tjoema = vergeefs.

sadja, tjoema, hanja = slechts, maar.

djoega = ook, zelfs.

sendiri = alleen.

salaloe = onophoudelijk.

kka-kira = ongeveer.

In de spreektaal op Java wordt gebruikt pertjoema in plaats van tjoema-tjoema; hanja worden zelden gehoord.

Saja kerdja sahari pertjoema = Ik heb den geheelen dag voor mets gewerkt.

Saja tjoema lihat orang tiga = Ik zie slechts drie menschen.

Segala barang mahal, beras djoega mahal = Alle artikelen zijn duur, zelfs rijst is duur. Saja pergi sendiri = Ik ga alleen. Boekan, saja toeroet djoega = Neen, ik ga ook mee.

Ten slotte zullen we nog in 't kort de beteekenis vermelden der achtervoegsels lah, tah en kah. Zij worden in de omgangstaal weinig gebruikt; alleen lah wordt nog wel eens gebezigd. Bijv. :

adalah == zoo is 't, dat ; 't is zeker, dat

soedahlah; bijarlah = laat maar.

lah wordt gebruikt in niet-vragende zinnen.

Met kah wordt een vraag gevormd als 't niet duidelijk Dlijkt, dat een vraag bedoeld wordt. Als dat wel het

Sluiten