Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rekenen.

Tellen.

een

twee

drie

vier

vijf

zes

zeven

acht

negen

tien

elf

twaalf

negentien

twintig

een en twintig

negen en twintig

dertig

veertig

negentig

honderd

twee honderd

negenhonderd

duizend

tienduizend

honderd duizend

een miljoen

6 734 568

de eerste de tweede

Menghitoeng (stam hitoeng). 1 Membilang. < (stam bilang). ( ook wel menghitoeng.

satoe.

doewa.

tiga.

ampat.

lima.

anam.

toedjoeh.

delapan.

sembilan.

sepoeloeh.

sebelas.

doea belas.

sembilan belas.

doewa poeloeh.

doewa poeloeh satoe.

doewa poeloeh sembilan.

tiga poeloeh.

ampat poeloeh.

sembilan poeloeh.

seratoes,

doewa ratoes.

sembilan ratoes.

seriboe.

sepoeloeh riboe (of selaksa). seratoes riboe (of seketi). sejoeta.

anam joeta, toedjoeh ratoes tiga poeloeh empat riboe, lima ratoes anam poeloeh delapan.

( jang pertama.

( jang sekali.

jang kadoewa.

Sluiten