Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tiende de dertiende enzoovoort

den ien Januari 1905 den i4en Juli 1905

een voor een

de beide personen

de vijf paarden

twee aan twee

drie aan drie

bij tientallen

bij honderden

alle drie rijtuigen zijn

in gebruik alle vijf dieven werden

gevat een maal twee maal tien maal

drie maal twee is zes

weinig

veel

alle

de helft een derde twee derde een vierde drie vierde vijf achtste

Geld.

papiergeld

goudgeld

zilvergeld

jang kesepoeloeh.

jang ketiga belas.

jang sabagainja.

pada tanggal satoe boelan

Djanoeari taoen 1905 pada tanggal empat belas

boelan Djoeli, taoen 1905. 1 satoe-satoe (voor zaken). < seorang-seorang (voor f personen), kadoewa orang itoe. kelima èkor koeda itoe. berdoewa-doewa. bertiga-tiga. berpoeloeh-poeloeh. beratoes-ratoes. kerèta dipakai tiga-tiga.

pentjoeri ditangkap limalima, sekali. doewa kah. sepoeloeh kah. tiga kah doewa djadi anam,

sedikit. banjak.

samoewa, segala.

sentèngah. sepertiga. doewa pertiga. seperempat. tiga perempat. lima perdelapan.

Oeang.

oeang kertas. oeang ëmas. oeang pèrak.

Sluiten