Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landbouwer

veehoeder

visscher jager

Gereedschap.

hamer

houten hamer

beitel

boor

schaaf

zaag

spijker

schroef

schroevendraaier

schietlood

troffel

winkelhaak

moker

aanbeeld

tang

blaasbalg

naald

speld

garen

schaar

vingerhoed

els

scheermes kam

ploeg

egge

spade, hak werpnet

orang tani. ( orang angon. ( gombala.

orang menangkap ikan. pëmboeroe.

Perkakas.

( poekoel bësi.

( martil.

gandèn.

tatah, pahat.

boer.

pasah.

gërgadji.

pakoe.

sëkroep.

pemoetar sekroep.

sipat gantoeng.

tjètok.

sikoe.

paloe.

paron.

sapit.

( pengemboesan.

( oeboeb-oeboeban.

djaroem.

pëniti.

behang.

goenting.

tjintjin mendjait.

oentjek.

pisau tjoekoer.

sisir.

( badjak.

( weloekoe.

garoe.

pat joel.

djala.

Sluiten