Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlonder

kanaal

sluis

opzichter der irrigatie

heuvel

berg

bergvoet

bergtop

vulkaan

krater

gebergte

ravijn

dal.

meer

steen

zand

klei

modder

dorp

gehucht

dorpshoofd

districtshoofd

rijst (gewas)

mals

tweede gewassen •

suikerriet

suikerfabriek

indigo (gewas)

tabak

koffie

koffiepakhuis koffiepakhuismeester logement voor reizende

ambtenaren tempelruïne . bosch, woud

titian, oewot. saloeran, soesoekan. pintoe ajër, gedjelig. mantri oeloe-oeloe. ( anak boekit. ( poentoek. boekit, goenoeng. kaki goenoeng. poentjak goenoeng. goenoeng api. kawah.

pegoenoengan. djoerang. lambah, ledok. telaga, danau. batoe. pasir.

tanah liat, lempoeng.

loempoer.

doesoen, désa.

doekoeh.

kepala désa.

wedono.

padi.

djagoeng.

plowidjo.

tëboe.

pabrik goela. taroem, torn. tembakoe. kahwah, kopi. goedang kopi. mantri kopi. passanggrahan.

tjandi. hoetan, alas.

Sluiten