Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ga eerst meneer A. zeggen dat wij al lang op hem wachten.

Meneer A. zit een brief te schrijven en zegt, niet te wachten.

Vraag meneer, wanneer zijn brief klaar is.

Meneer zegt, over een kwartier.

Geef mij de lucifers. Ben jij al lang bij de maatschappij Nederland ?

Al twaalf jaar. Vroeger was ik bij de Lloyd.

Wat ben jij voor een landsman ?

Ik ben van Gresik.

Zijn alle jongens daar vandaan ?

Neen Meneer, er zijn er ook van Soerabaja en van Madoera.

Als jij in Holland bent, waar logeer je dan ?

Er is een gebouw in Amsterdam, dicht bij de ligplaats der schepen, waar alle Inlandsche bedienden logeeren.

Vindt je het in Holland prettig ?

Ik vindt 't daar wel prettig.

Heb je kinderen ?

Ik heb er drie, te Gresik.

Zijn ze al groot ?

De oudste werkt al, de twee anderen gaan nog naar school.

Bilang doeloe toewan A. kita-orang soedah toenggoe lama.

Toewan A. masih toelis soerat, katanja djangan toenggoe.

Tanja toewan, kapan soeratnja kelar.

Toewan kata, seperempati djam lagi.

Minta korèk api. Apa djongos soedah lama toeroet matskapë Nederland ? j

Soedah doewa belas tahoen Doeloe saja toeroet Lloyd.

Kamoe orang dari mana ?

Saja dari Gresik. "*"*iw j Apa djongös semoea~dari sana.

Tida. Toewan, ada djoega dari Soerabaja dan dari Madoera.

Kalau di negeri Belanda, mondok dimana ?

Di-Amsterdam ada gedong.j dëkat tempat kapal, disitoe tempatnja se gala I orang Djawa mondok.

Apa dinegeri Belanda kamoe rasa senang ?

Senang djoega.

Apa kamoe poenja anak ?

Poenja tiga, di-Gresik.

Soedah besar ?

Jang toewa soeda kerdja,! doewa jang lain masih sekola.

Sluiten