Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

ikan, visch. main, spelen. mèdja main, speeltafel. angin, wind.

jang tida 'ada angin, waar

geen wind is. I kartoe main, speelkaarten. pasang, stel, paar. ini, aanw. voornw. deze,

dit.

laloe, vervolgens, dan. I koersi, stoel.

keliling, rondom. fkeliling mèdja, om de tafel.

samoewa, alles, allen.

ambil, halen, nemen.

ambilkan, haal voor mij. ■' ikan main, fishes. . djeroek, hmmetje, citroen. '\ ajër-djeroek, citroensap, kwast.

banjak, veel.

sedikit, weinig.

djangan banjak-banjak,

niet te veel. : sèndok, lepel.

sitoe, bijw. daar. Idisitoe, daar op die plaats.

diatas koersi, boven op den f stoel.

sini, bijw. daar. tertaloe, buitensporig, erg. y>anas, warm. I .tertaloe panas, te warm, I

erg warm. lajar, zeil.

itoe, aanw. voornw. dat, die.

toeroen, neerdalen, neerzakken.

toer oenkan, doen zakken, neerlaten.

ditoerenkan, neergelaten worden.

tanja, vragen in de beteek. van informeeren.

bilang, zeggen, vertellen.

doeloe, eerst eerder.

kita-orang, pers. voornw. ie pers. meerv. wij.

toenggoe, wachten.

lama, lang van duur.

masih, bijw. nog, nog aan den gang.

soerat, brief.

kata, zeggen, mededeelen, praten.

katanja, zijn zeggen, dus : hij zegt.

kapan, vragend bijw. wanneer.

kelar, ons woord klaar. seperempat, een kwart. djam, uur.

seperempat djam lagi, over een kwartier.

lagi beteekent hier: nog, er bij ; kasi doewa gelas lagi, geef nog twee glazen; sekali lagi, nog eens.

kasih, geven.

Sluiten