Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanteekeningen.

mandoer, opzichter, eérant.

pesèn; bestellen, reserveeren.

dapat, krijgen.

perintah, last, bevel, opdracht.

mapag, tegemoet gaan, afhalen, inhalen.

barang, zelfstnw. goed.

potong, stuk, collo.

kerandjang, mand, korf.

pëti, kist.

tromol, trommel.

djadi, heeft hier de beteek. van dus.

djoemlah, bij mekaar geteld.

siapa, vragend voornw. wie darat, wal, land tegenover zee.

atoer, regelen, in orde brengen.

lantas, direct, terstond.

naik, klim men.

naik darat, aan wal gaan.

poekoel, slaan.

poekoel berapa, elliptische zin, eig. djam poekoel berapa. hoeveel uur geslagen, hoe laat ?

kêrèta, wagen, kèrèta-zpi, vuurwagen, spoortrein.

berangkat, vertrekken.

sepoer, trein.

lebih doea poeloeh delapan menit, plus acht- en

twintig minuten, dus 28 min. over

djalan, loopen, gaan.

'djalan doeloe, vooruitgaan.

pertjaja, vertrouwen.

kapada, aan.

beja, tol.

pabejan, tolhuis (Java). kantor pabejan, douanetolkantoor. sana, ginds.

kalau tida, indien niet, anders.

tahan, aanhouden, tegenhouden.

ditahan, aangehouden worden.

mana, vrag. bijw. waar.

toeroen dari kapal, afdalen van.het schip, van boord gaan.

sebelah, kant, sebelah kiri,

linkerkant, links. liwat, voorbij. hangar, pakhuis. dêkdt, voorzetz. dicht bij,

nabij. pintoe, deur, poort. bist, ijzer.

pintoe bësi, ijzeren poort.

tanggoeng, er voor in staan, zich borg stellen.

ketinggalan, afgel. van tinggal, achter- of overblijven ; ketinggalan, achtergebleven raken.

Sluiten