Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ken mevrouw N, ik zal bij baar naar jou informeeren.

Hier is mijn getuigschrift.

Dat vertrouw ik niet. Hoe

is je naam ? Mina.

Ben je getrouwd en heb je kinderen.

Ik ben gescheiden, ik heb een zoon, die bij zijn grootvader is.

Ik geef vijftien gulden 's maands.

Dat is niet genoeg. Mevrouw, wel met den kost.

Een baboe heb ik nooit meer dan vijftien gulden 's maands gegeven zonder kost.

Hier te Batavia ?

Neen, te Solo.

Dat wil ik wel gelooven. Hier zijn de loonen der bedienden hooger dan op Java.

Nu, hoe denk je er over ? Ik heb het u al gezegd,

vijftien gulden met den

kost.

Nu, goed dan! Wanneer kun je in dienst komen ?

Vandaag is het de elfde. Als u 't goed vindt, kom ik den vijftienden in dienst.

Waarom^niet morgen ?

! Saja kenal njonjah N, nanti saja tanja kabar dari baboe.

Ini saja poenja soerat tanda.

Itoe saja tida pertjaja.

Siapa namamoe ?

Mina.

Apa soedah kawin dan ada

anak djoega ? Saja soedah betjerai, saja

poenja anak laki-laki

satoe, toeroet kakèknja. I Saj a bajer limabelas roepija.

saboelan. I Tida sampai, Njonjah,

sampai, kalau makan

dalam.

Saja belom tahoe bajar baboe lebih dari lima belas roepija seboelan, lepas tangan.

Di-Betawi sini ?

Tida, di-Solo.

Saja pertjaja. Disini gadji orang-orang lebih banjak dari di-Djawa.

j Bagaimana pikiranmoe ? Saja soedah kata, lima belas roepija, makan dalam.

Ja soedah, baik! Kapan bisa masoek ?

Ini hari tanggal sebelas, Kalau njonjah soeka, saja masok bèsok tanggal lima belas. | Kenapa tida bèsok pagi ?

Sluiten