Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik wou eerst naar Buitenzorg gaan, mijn familie opzoeken. Ik hoor dat er een ziek is.

Jullie, Inlanders, hebt altijd familie ziek of dood. Kan ik er op aan, dat je den i5en binnen komt.

U kunt mij vertrouwen,

Mevrouw. Je weet, dat je binnen moet

slapen ? Ja, Mevrouw, maar mag ik

eens in de veertien dagen

's nachts naar huis ?

Ja, dat mag wel. Kun je met de machine werken ?

Jawel, Mevrouw.

Je begrijpt, als de informa-

: ties van mevrouw N, niet gunstig zijn, dan neem

ik je met. Ik heb mevrouw N. drie jaren gediend, zonder dat er iets op aan te merken viel.

I Saja maoe pergi ke-Bogor doeloe, tüik soedara. Saja dengar, ada jang sakit.

Orang negeri ini, selaman ja ada soedara sakit atau mati. Apa saja bolêh pertjaja kamoe masok tanggal lima belas ? j Njonjah bolêh pertjaja

kapada saja. ; Baboe tahoe, haroes tidoer dalam ?

Tahoe, Njonjah, tapi apa saja bolêh poelang malam saben empat belas hari sekali ?

Ja, bolêh. Apa kamoe bisa mendjait dengan masin ?

Bisa, Njonjah.

Baboe mengerti, kalau kabar dari njonjah N. tida baik, saja tida ambil baboe.

Saja toeroet njonjah N. tiga tahoen, tida koerang apa-apa.

Aanteekeningen.

tjari, zoeken.

kerdjadn, werk, dienst, afgel. van kerdja, werken. tabêh, de gewone groet. dengar, hooren, vernemen. baboe dalam, baboe voor < '% werk in huis,, in tegen-

st. met baboe tjoetji, waschmeid en baboe anak, kindermeid.

bikin, doen, maken.

beresih, schoon.

betoel, goed in orde, juist.

bikin beresih, schoonmaken.

Sluiten