Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bikin betoel, in orde maken, herstellen.

pakaian anak-anak, kleeren der kinderen, kindergoed

djadi, worden, fungeeren.

djadi baboe, als baboe fungeeren.

biasa, er mee vertrouwd zijn, gewend zijn.

belakang, achter, later.

kali, keer, maal.

belakang kali, laatste keer.

belakang kalinja, het laatst

kenapa, vrag. bijw. waarom, om welke reden.

keloear, naar buiten gaan, uit den dienst gaan, den dienst verlaten.

sakit, ziek zijn.

boelan, maand.

sebab, reden, oorzaak.

sebab itoe, om die reden, daarom.

sakit apa, welke ziekte ?

demdm, koorts.

keras, hard.

demdm keras, harde koorts,

erge koorts. badan, lichaam. badan saja, mijn lichaam. begitoe, zoodanig. lembèk, week, zwak. begitoe lembèk, sampai . . .

zoo zwak, dat. . . berdiri, staan. . baik, goed, beter, genezen. sama sekali, geheelen al,

heelemaal. koeat, sterk.

seperti, als, gelijk. kenal, kennen. kabar, bericht, informatie. tanda, kenteeken, bewijs,

overtuigingsstuk. soerattanda, getuigschrift. tida pertjaja, niet gelooven,

wantrouwen. kawin = huwen. betjerai, gescheiden zijn. laki-laki, minnelijk, anak laki-laki, zoon. kakèk, grootvader. seboelan, per maand. lépas, los, vrij. tangan, hand. lepos tangan, buiten den

kost.

sampai, voldoende, genoeg.

makan dalam, binnen eten : in den kost.

belom tahoe, niet gewoon; ook: tida bijasa,

gadji, gage, loon.

orang-orang, het volk, de bedienden.

Djawa, de Batavianen noemen Midden- en Oost-Java tanah Djawa, dus met uitsluiting van de Soenda-landen.

pikir, denken, pikiran, gedachte, meening. -

soedah ! als uitroep : nu uit 1 afgedaan I

tanggal sebelas, de elfde van de maand.

kasih, geven.

bèsok pagi, bijw. morgen.

Sluiten