Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Een koopman in vruchten.

Wil meneer vruchten koopen ?

Wat verkoop je voor vruchten ?

Allerlei, sawo manila, ananas, djamboe, pisang.

Laat mij sawo manila zien. Hier zijn ze. Meneer. Zijn ze goed rijp ?

Voelt u ze maar, ze zijn

allemaal zacht. Deze zijn klein. Er zijn grootere ook. Ze zijn, geloof ik, niet zoet. U kunt er een proeven. De smaak is goed. Wat

kosten ze ? Vijftien cent het stuk. Je bent te duur. U mag afdingen. Vijf cent het stuk. Hoe is 't mogelijk, Meneer,

dat is nog minder dan

de inkoop. Dat is toch de prijs. Neen, Meneer, u kunt ze

nergens zoo goedkoop

krijgen.

Orang djoewal boewahboewah.

Toewan maoe beli boewah

boewah ? Djoewal boewah boewah

apa ?

Roepa-roepa, sawo manila, nanas, djamboe, pisang.

Kasih lihat sawo-minila. Ini, toewan.

Apa soedah mateng betoel ?

Tjoba, toewan pidjet, em-

poek semoea. Im ketjil-ketjil. Jang besaran djoega ada. Saja kira tida manis itoe. Toewan bolêh tjoba satoe. Rasanja ènak. Berapa har-

ganja ? Sebidji lima belas sèn. Terlaloe mahal. Bolêh tawar, toewan. Lima sen sebidji. Bagaimana, toewan, masih

koerang dari modalnja.

Itoe soedah harganja. Tida, toewan, dimana-

mana djoega tida dapat

begitoe moerah.

Sluiten