Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

De Waschman.

Mevrouw, daar is de waschman al.

Laat hem naar achter gaan en het schoone goed op tafel leggen.

Mevrouw, het schoone goed is uitgepakt.

Waschman, je had Maandag moeten komen en 't is nu Donderdag.

Ik vraag excuus, Mevrouw,

[i het goed kon bijna niet droog worden. U weet zelf, dat het haast eiken dag geregend heeft.

Is 't tafellaken gevonden, dat zoek was ?

Ja, Mevouw, het was onder het goed van mevrouw A

Er ontbraken ook twee zakdoeken.

Die heb ik niet gevonden, ik zal u de waarde vergoeden.

Kijk, waschman, deze kinderbroekjes zijn niet schoon.

Dat is geen vuil. Mevrouw, het weer zit er in.

Menatoe.

Njonjah, menatoe soedah datang.

Soeroeh pergi kebelakang, barang beresih soeroeh taroek dimèdja.

Njonjah, barang beresih soedah dikeloerarkan.

Mematoe perloe datang hari senèn, sekarang soedah hari kemis.

Saja minta ampoen, Njonjah, barang hampir tida bisa kering. Njonjah tahoe sendiri, hampir saben hari hoedjan.

Tapelak, jang hilang, apa soedah dapat ?

Soedah dapat, Njonjah, tjampoer barangnja njonjah A.

Ada koerang sapoetangan djoega, doewa potong.

Itoe tida ketemoe, nanti saja ganti reganja.

Lihat, menatoe, tjelana anak ini belom beresih.

Itoe boekan kotor, Njah, itoe tahi lalër.

Sluiten