Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Neen, het weer zit er niet

in, het is bepaald vuil. Ik zal ze nog eens wasschen Wanneer je zoo vuil wascht

neem ik een anderen

waschman. Het is de schuld van mijn

volk.

Wiens schuld het is, kan mij niet schelen, maar jij bent er verantwoordelijk voor.

Mag ik het vuile goed tellen ?

Ja, over tien dagen moet het terug zijn.

Ais het droog weer blijft, kan dat wel.

Hoeveel heerenjassen en broeken zijn er ?

Zes jassen en acht broeken.

Ik geloof, dat het goed erg geslagen wordt. Telkens zijn er knoopen af.

Ik zal er beter voor zorgen.

Ga door met tellen.

Tien heerenkabaja's, twaalf kragen, vier hemden, zeven onderlijfjes, veertien meisjesbroeken, twaalf paar dameskousen, tien paar heerensokken, zeven onderrokken, zes tafellakens, acht servetten, vier en twintig zakdoeken.

Tida, boekan tahi lalër, mèmang kotor.

Soja tjoetji lagi.

Kalau kamoe tjoetji begitoe kotor, saja ganti menatoe.

Sdlahnja orang saja.

Salahnja siapa, saja tida perdoeli, tapi kamoe jang tanggoeng.

Apa saja bolêh hitoeng barang kortor ?

Ja. Bèsok sepoeloeh hari lagi perloe kembali.

Kalau terang sadja, bisa djoega.

Dj as dan tjelana toewan ada berapa ?

Djas anam, tjelana delapan.

Saja kira barang dibantingterlaloe keras. Sabensaben kantj in g nj a hilang.

Bèsok saja djaga lebih baik.

Teroes hitoeng.

Kabaja toewan sepoeloeh, krag doewa-belas, kemèdja empat, koetang njonjah toedjoeh, tje lana nonah empat belas, kaos njonjah doewa belas pasang, kaos toewan sepoeloeh pasang, rok dalam toedjoeh, tapelak anam, serbèt delapan, sapoetangan doewa poeloeh ampat.

Sluiten