Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je behoeft die twee zak- !| Sapoetangan doewa potong doeken niet te vergoe- i itoe tida oesah ganti, den, maar zorg, dat er tapi djaga, djangan hiniets meer zoek raakt. lang satoe apa lagi.

Ik dank u, Mevrouw, u Terima kasih, Njonjah, kunt op mij vertrouwen. | bolêh pertjaja saja.

Aanteekeningen.

menatoe, waschman.

soeroeh, bevelen, gelasten ;

soeroeh pergi, beveel hem te gaan, laat hem gaan.

dikeloearkan, van keloear, naar buitengaan ; dikeloearken.bmten gebracht, gezet worden.

ampoen, vergeving, excuus.

hampir, bijna, haast.

kering, droog.

tahoe sendiri, zelf weten.

saben hari, alle dagen.

hoedjan, regen.

tapelak, tafellaken.

hilang, weg, zoek.

dapat, gevonden, teruggevonden.

tjampoer, vermengd, door elkaar.

tjampoer barang njonjah N. onder het goed van mevr. N. geraakt.

sapoetangan, van sapoe, vegen en tangan, hand, dus handveger, d. i. zakdoek.

koerang, te min.

ketemoe, teruggevonden.

ganti reganja ; ganti, ver¬

wisselen, iets voor in de plaats geven ; rega van harga waarde, prijs; ganti reganja, de waarde vergoeden.

lihat, kijken, zien.

kotor, vuil.

boekan kotor, dat is geen vuil.

njah, verkorting van njonjah.

tahi lalir, tahi, vuil excrementen ; lalër, vlieg; tahi lalër, vhegenvuil, fig. voor het weer in het goed.

mèmang, bepaald, inderdaad.

tjoetji, wasschen.

ganti menatoe, van waschman veranderen.

arong saja, mijn volk.

tida perdoeli, er niets omgeven, het kan mij niet schelen.

hitoeng, tellen.

kembali, terug. *

terang, helder, droog, tegenover hoedjan, regen.

Sluiten