Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Ik heb veel kinderen en moet dus dikwijls het een en ander koopen.

Goed, Mevrouw, ik zal u altijd den vasten prijs opgeven. Ik vind 't ook prettiger, als de menschen niet zoo afdingen.

- Maar er zijn dames, die niets kunnen koopen zonder afdingen, zoo dat ik wel moet overvragen, om geen schade te lijden. Hebt u nog wat anders noodig: kant, entredeux, kousen,zakdoeken ?

Heb je schoenveter ?

Ja, Mevrouw.

Sterke ? Ik moet ze heel sterk hebben voor mijn jongens.

Deze zijn heel sterk, Mevrouw, 't is een nieuw soort. De jongens kunnen ze niet stuk trekken ?

Wat kost het paar ?

Acht cent. Ze zijn wat duur, maar bepaald sterk

Geef me vijf paar.

Zal ik het goed in het rijtuig zetten, Mevrouw?

Ja, doe ze in dien tentwagen. Goeden dag !

Dag Mevrouw !

saja banjak, djadi saja sering beli apa-apa.

Baik, Njonjah, saja saben kali maoe bilang harga mati kapada njonjah. Saja djoega lebih senang, kalau orang tida tawar-tawar. Tapi ada njonjah-njonjah tida bisa beli apa-apa, kalau belom tawar, djadi saja minta harga banjak,' soepaja djangan roegi. Njonjah masih maoe beli barang lain: rènda, anterdê, kaos, sapoetangan ?

Ada tali sepatoe ?

Ada, Njonjah.

Koeat ? Saja tjari jang koeat sekali, boeat sinjosinjo.

Ini koeat sekali, Njonjah, matjam baroe. Sinjosinjo tida bisa tarik sampai poetoes.

Berapa reganja sepasang ? Delapan sèn mahal sedikit,

tapi soenggoeh koeat:J Kasih' lima pasang. Barang saja taroh dikerèta,

Njah ?

Ja, taroh dikerèta tènda

itoe. Tabeh ! Tabeh, njonja !

Sluiten