Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX.

Een paard gestolen.

Oppasser! is de wedono

thuis ? Jawel, Meneer. Vraag, of ik hem kan

spreken. Ik zal 't zeggen. Gaat u,

als 't u belieft, eerst

zitten.

Goeden morgen Meneer,

is er iets dringends ? Ik geef u kennis, dat van nacht een van mijn paarden gestolen is. Bewaar me ! Uw paard gestolen ! Hoe laat ongeveer ?

Dat weet ik niet. Vanmorgen stond ik om half zes op en toen kwam mijn koetsier mij dadelijk vertellen dat het eene paard er niet was.

Hoeveel paarden hebt u ?

Twee.

Een span ?

Neen, een zwart en een grijs.

Welk is gestolen ? Het grijze.

Koeda ditjoeri orang.

Opas! apa wedono ada

diroemah ? Ada, toewan. Tanja, apa saja bolêh kete-

moe.

Nanti saja kasih tahoe. Kalau soeka toewan doedoek doeloe.

Selamat pagi toewan, apa ada perkara perloe ?

Saja kasih tahoe, tadi malam koeda saja satoe ditjoeri orang.

Astaga ! Koeda toewan ditjoeri orang ! Poekoel berapa, kira-kira ?

Itoe saja koerang periksa. Tadi pagi saja bangoen setèngah anam, lantas koesir saja bilang koeda jang satoe tida ada.

Koeda toewan ada berapa ? Ada doewa. Sepasang ?

Tida, jang satoe hitam,

jang lain dawoek. Jang ditjoeri jang mana. Jang dawoek.

Sluiten