Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slaapt er niemand dicht bij den stal ?

De kamer van den koetsier is er dicht bij.

Heeft hij vannacht niets gehoord ?

Volgens zijn zeggen hoorde hij om twee uur den hond hevig blaffen, waarop hij haar buiten ging ën met een lantaren rond liep, maar zonder iets te zien. Toen de paarden hem zagen, hinnikten

■ ze, of ze om voer vroegen. 'Daarom vulde hij de ruiven met gras. Nadat hij dat gedaan had, ging hij weer slapen en sliep door tot half zes. Omdat het vandaag Zaterdag is, wilde hij de paarden naar de rivier brengen en toen merkte hij pas, dat er een weg

.' was.

Is uw erf achter afgesloten

door een haag ? Er is een muur rondom

alleen voor niet. Dus de dief moet er voor

uitgeloopen zijn. Ja, en daarom verbaast

't me, dat hij niet door

de gerdoe dicht bij mijn

iuis aangehouden wérd. Naar mijn meening werd

het paard om vijf uur

gestolen.

Apa tida ada orang tidoer dekat gedogan ?

Kamarnja koesir dekat gedogan.

Apa dia tadi malam tida dengar apa-apa ?

Katanja poekoel doewa dia dengar andjing menjalak terlaloe keras, laloe dia keloear, keliling pakai lentëra, tetapi tida lihat apa-apa. Koetika koeda lihat dia, lantas ber

, boenji seperti minta makan. Dari sebab itoe tempat roempoet di isinja penoeh. Sesoedahnja itoe dia tidoer lagi, teroes tidoer sampai setèngah anam. Sebab ini hari Sabtoe, koeda maoe dibawê. kekali, koetika itoe dia baroe tahoe, koeda hilang satoe.

Pekarangan toewan dibelakang apa ada pagarnja ?

Ada tèmbok keliling, tjoema dimoeka tida.

Djadi sipentjoeri keloear dari moeka.

Ja, dari itoe saja hëran, dia tida ditahan gerdoe dekat roemah saja.

Pikiran saja, koeda itoe ditjoeri poekoel lima.

Sluiten