Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen waren de gerdoewachters al ingerukt, of zoo zij nog niet ingerukt waren, dachten zij bij het zien van een man met een paard, dat die naar de rivier ging, om het beest te baden.

Dat is mogelijk. Wat brutaal van dien dief !

Nu. Meneér, ik zal zóó doen : dadelijk laat ik de

' zaak onderzoeken, en zoodra ik bericht heb, laat ik het u weten.

Ik hoop, dat die dief gauw gevat wordt. Dag Wedono.

Dag Meneer.

Waktoe itoe orang gerdoe soedah poelang, atau kalau belom poelang, lihat orang bawa koeda, dikiranja, orang itoe maoe mandikan koeda dikali.

Barangkali begitoe. Beraninja pentjoeri itoe !

Soedah, toewan, begini sadja: saja lantas soeroeh periksa perkara itoe kalau dapat kabar laloe saja kasih tahoe kapada toewan.

Saja harap pentjoeri itoe lekas ditangkap. Tabeh Wedono.

Tabeh toewan:

Aanteekeningen.

tjoeri, stam van het werkw. mentjoeri, stelen; ditjoeri, gestolen worden.

koeda ditjoeri orang, letterl. een paard door iemand gestolen geworden, dus : een paard gestolen; orang doet dienst als 't onpers. voornw. iemand.

opas, verkorting van oppasser, Inlandsen politieagent.

wedono, Javaansch districtshoofd, tevens hoofd der politie; de o in

wedono kort en dof uit te spreken als in „kom".

ketemoe, ontmoeten; apa sajah bolêh ketemoe, kan ik hem ontmoeten, spreken ?

doedoek, zitten, plaats nemen.

selamat, heil, zegen; selamat pagi, goeden morgen

perkara, zaak.

tadi malam, van nacht.

astaga! uitroep van verbazing.

koerang periksa, beleefde

Sluiten