Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdrukking voor ik weet 't niet.

periksa, onderzoeken, saja koerang periksa,. lett. ik heb 't niet voldoende onderzocht.

tadi pagi, vanmorgen.

bangoen, opstaan, oprijzen.

Setèngah, half; setèngah anam, half zes ; men zegt wel poekoel anam, maar niet poekoel setèngah anam.

jang satoe hitam, jang lain

aawoeii, net eene zwart, het andere grijs.

gedogan, een door boomen geheel afgesloten stal, waarin het paard vrij ongebonden staat.

andjing, hond.

menjalak, blaffen.

keliling, rondgaan, rondom.

lentëra, lantaren.

koetika, oogenblik, tijdstip, doet dienst als ons voegwoord toen.

berboenji, van boenji, geluid ; berboenji, geluid geven.

tempat roempoet, plaats van het gras, ruit.

di isinja, van isi, vullen ; di isinja, door hem gevuld geworden.

penoeh, vol.

Sesoedahnja, van soedah, klaar gereed, afgeloopen,

afgedaan; sesoedahnja, >

na afloop daarvan,

daarna. baroe tahoe, merkte pas,

wist pas. pagar, haag ; ada pagarnja,

is voorzien van een

pagar. tèmbok, muur. keliling, romdom. tjoema, slechts. pentjoeri, dief (Javaansch

maling). sipentjoeri, die dief, de

dief.

karang, koraalsteen.

pekarangan,eri door koraalstem afgezet; op Java in 't algemeen erf.

hêran, zich verwonderen, verbazen.

gerdoe, wacht' .isje, des nachts door kampoenglieden in heerendienst bezet.

waktoe, tijd, tijdstip ; waktoe itoe, op dien tijd op dat oogenblik, toen.

poelang, naar huis gaan.

mandi, baden; mandikan, een ander baden, mandikan koeda, een paard baden.

kali, rivier; de rivier is op een plaats in Indië zoowel de algemeene badplaats der Inlanders als het publieke wed voor de paarden.

Sluiten