Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

Een bezoek bij den Regent.

Goeden avond Regent. Goeden avond Meneer, Gaat bet u en de Raden

Ajoe goed ? Uitstekend, Meneer, ik

dank u. Is u nu geheel

genezen ?

Ja, Regent, alleen voel ik mij nog zwak.

Wanneer is u van verlof teruggekomen ?

Eergisteren, Regent.

Waar is u met verlof geweest ?

Naar Tosari, ik ben daar een maand geweest.

Waar heeft u malaria opgedaan ? Hier krijgt men zelden malaria.

Ik heb die ziekte te Cheri. bon opgeloopen. Te Cheribon zelf mankeerde ik niets, maar nauwelijks was ik hier een week, of de ziekte brak met hevigheid uit.

Bertamoe dikaboepaten.

Malam baik Regent.

Malam baik toewan.

Apa Regent dan Raden Ajoe ada baik ?

Selamat, Toewan, terima kasih. Toewan apa sekarang soedah semboeh sama sekali ?

Soedah, Regent, tjoema masih rasa koerang koeat.

Kapan Toewan kembali dari verlof ?

Kemarèn doeloe, Regent.

Toewan pergi verlof kemana ?

Ke-Tosari, satoe boelan saja tinggal disana.

Dimana Toewan dapat penjakit malaria ? Disini djarang-djarang orang sakit malaria.

Saja dapat penjakit itoe di-Tjerbon. Di-Tjerbon sendiri saja tida koerang apa-apa, tetapi, baroe ada disini- satoe minggoe, laloe penjakit itoe timboel sekoeatkoeatnja.

Sluiten