Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij stierf, werd ik bevorderd tot Boepati.

Wat wil u gebruiken, Meneer, whiskey-soda, bier ?

Whiskey-soda.

Hier zijn manila-sigaren en hollandsche. Wat kiest u?

Ik rook liever een hollandsche sigaar. Hoeveel kinderen heeft u ?

Vier, twee jongens en twee meisjes.

Hoe oud zijn ze ?

De oudste, een jongen, is achttien jaar; de tweede, ook een jongen, is zestien jaar; de meisjes zijn veertien en dertien jaar oud.

Waar gaan de jongens school ?

De oudste op de opleidingsschool te Magelang; zijn broer op de hoogere burgerschool te Semarang. De jongste wil graag ingenieur worden.

Dat is een mooie positie, ingenieur!

Zoo denk ik er ook over. Als hij het geluk heeft in zijn eindexamen te slagen, stuur ik hem

toewa. Koetika meninggal, saja diangkat djadi Boepati. Toewan soeka minoem apa, whiskey-soda, bier ?

Whiskey-soda.

Ini ada seroetoe manilla dan seroetoe belanda. Toewan püih jang mana?

Saja lebih soeka minoem seroetoe belanda. Regent poenja anak berapa ?

Empat, laki-laki doewa, perampoean doewa.

Oemoernja berapa ?

Jang toewa sendiri, lakilaki, oemoer delapan belas tahoen; jang kedoewa, laki-laki djoega, oemoer anambelas tahoen ; jang perampoean oemoer ampat belas dan doewa belas tahoen.

Jang laki-laki sekola dimana ?

Jang toewa di sekola, bestuur di-Magelang : adiknja disekola radja di-Semarang. Jang moeda kepingin djadi ingenieur.

Pangkat bagoes itoe, ingenieur !

Saja djoega pikir begitoe. Kaulau dia selemat bikin eindexamen, lantas saja soeroeh pergi kenegeri

Sluiten