Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de Engelsche spelling en geeft op zijn Engelsen uitgesproken vrijwel de Inlandsche uitspraak terug.

seminggoe, een week : hari minggoe, Zondag.

timboel, opkomen, ontkiemen.

Mbit, zaad.

tanam, planten, pooten.

ditanam didalam badan toean, in uw lichaam geplant.

Ie kas, gauw, spoedig.

tèmpo-tèmpo, afgel. van tempo, tijd; tèmpo-tèm-

I po, van tijd tot tijd, af en toe.

saja masih dimdm, ik had nog koorts.

obat, medizijn.

hawa, lucht.

goenoeng, berg; hawa goenoeng, berglucht.

Jjerita, vertellen, mededeelen.

dingin, koud.

dinginnja sampai orang tida bisa, tidoer, de

s koude was zoo, dat men

I niet kon slapen.

kendati, voegw. ofschoon, hoewel; kendati dingin, hoewel het koud was.

orang bisa tidoer ènak sekali, men kon heel lekker slapen.

selimoet, deken.

ramai, druk, levendig.

sebelomaja, voordat.

pegang, vatten, pakken, houden.

pegang pekerdjadn, een ambt bekleeden.

soedara, bloedverwant, familie.

soedara toewan Regent doeloe, verwant aan den vroegeren Regent.

orang toewa, vader of moeder.

meninggal, van tinggal blijven, beteekent, heengaan, sterven, een Meschere uitdrukking dan mati.

angkat, opnemen, opheffen, optillen, ng. verheffen; diangkat djadi boepati, tot boepati verheven worden.

seroetoe, sigaar, ook wel rokoh.

pilih, kiezen.

pilih jang mana ? welke kiest u ?

minoen seroetoe, een sigaar rooken.

oemoer ouderdom, leeftijd.

oemoernja berapa, hoeveel bedraagt zijn leeftijd, hoe oud is hij ?

toewa sendiri, de oudste.

kedoea, de tweede.

sekolah bestuur, opleidingsschool voor Inlandsche ambtenaren.

Sluiten