Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. ROMANS VOOR VOLWASSENEN.

IN EXTREMIS. Melati van Java. — L. J. Veen, Amsterdam.

De gewone, prettige, losse en toch spannende verhaaltrant, die Melati van Java tot een der meest gelezene Nederlandsche schrijfsters heeft gemaakt, komt in dit mooie boek zeer sterk uit. Ik verwonder mij niets over dien 3en druk. Deze twee verhalen, welke elkander in het hoofdidee terugvinden, kunnen natuurlijk door ieder worden gelezen.

KINDEREN DES VOLKS. Mirjan Teelen. — Futura, Leiden.

Dit bekend Fransen werk wordt in goed Hollandsen — dat mag er heusch wel bijstaan, als men met vertalingen te doen heeft — aangeboden door de Leidsche Maatschappij, die, om de geestverwantschap met de directie1 van de „Meezenkooi", geheel eigenaardig geroepen was óm dezer voortreffelijkheden te doen uitkomen. Een mooi boek vol roerende, humoristische, practische en onderhoudende passages. Zeer aan te bevelen.

DE KRANIGE CHAUFFEUR. C. en A. Williamson. H. Honig, Utrecht.

Een alleraardigst, leerzaam, geestig, boeiend, uitstekend leesboek. Brown en Juffrouw Randolf zijn onbetaalbaar: tante Mary is hier en daar zeer komiek. Kan ieder in handen komen en is ten volle den lof waard, dien het ook in Engeland inoogstte. Ik beveel het gaarne aan.

JONG LEVEN. Maria van Friesland. — G. Mosmans Sr., Venlo.

No. 3 van Mosmans „Geïllustreerde Bibliotheek". Naar mijne meening,; ook uitgedrukt in de „Inleiding", die ik in het boek schreef, staat dit no. 3 volkomen op de hoogte, waarop de roman voor katholieken staan moet De hoofdpersoon, Ena Wouters, is een zonnige figuur, tevens krachtig genoeg om het middelpunt te zijn van een belangwekkend, prettig verteld verhaal. Ik kan me niet voorstellen, dat de „Geïllustreerde Bibliotheek" met dit no. 3 harer serie geen succes zou hebben. Wie het boek leest, zal er een weldadigen, frisschen indruk van behouden.

KAREL VERMEEREN. Harry de Fooi. — G. Mosmans, Venlo.

No. 4 der geillustreerde bibliotheek. Een mooi boek, dat inderdaad van het moderne het goede overnam, zonder in de onlogische en onwijze kunstenaars de hoofdhelden zijn, ontsieren. De zielkundige ontleding van dezen violist en van Aline du Roy vind ik treffend juist en meer dan eens roerend schoon. Aangenaam is de stijl van het boek, vlot de verhaaltrant en ongekunsteld de loop. Ik beveel het met warmte aan.

INVIDIA. Ernst von Wildenbruch. A. H. Adriani, Leiden.

Een prachtig boek, dat ieder in handen mag komen, doch op volwassenen berekend is. De oude, typische Graumann is met meesterhand geteekend; diens vader de onmenschkundige harde „ijshakker", is in de schrikwekkende gevolgen van zijn onmenschelijke, vormelijke wreedheid aangrijpend uitgebeeld; Graumann's moeder en Hanneman zijn roerend schoon. Ik wou, dat honderdduizend menschen in Nederland dit boek lazen; er ligt zooveel kostbare levenswaarheid in dit boeiend en zieldoorvlijmend mooi gedacht en mooi gevoeld verhaal.

Sluiten