Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizen ver achter Libië's brandende woestijn, tot dat zonne-volk van Kamt, ingemetseld in een reuzenput van heuvelklingen, ongeloofelijk listig is doorgedrongen... nu ja... al wat men boeiends zich droomen kan in de tooveroorden valh Iisis, en Osiris, wat men meest fantastisch kan uitzinnen aan tragische gebeurlijkheden, het speelt zich dan af om Hugh Tankerville, die dit zich stomgapend wondervolk behekst als de „lieveling

der Goden", de van Anubis goddelijken berg neergedaalden Zoon van Ra

Een meesleepend boek, doch dat ik enkel aan volwassenen aanbeveel.

14 AVIATOR. Jan Feith. — Schellens & Giltay, Amsterdam.

Een zeer spannend, prettig, ingewikkeld leesboek, — doch, dat het euvel bezit veel te veel waarde te hechten aan 't geen heel- of halftheosophische wonderspreukerij ons wijs wil maken over magnetische invloeden. Onvolwassenen moeten het boek liever niet lezen, ze mochten die gekheden eens gaan gelooven! Mooie dingen!

15 DE AFLOSSING. Home. — Bruna, Utrecht.

Een goed boekje voor volwassenen; aardig verteld, zonder veel verheffing, maar natuurlijk en zuiver gevoeld, 't Is echter meer een schets dan een novelle.

16 ALLEEN OP DE WERELD. — Futura, Leiden.

Eenvoudig maar mooi. Frans, de Italiaansche jongen, en Marie Picot zijn treffend geschetst; toch zat ér m. i. meer in de intrige dan er uit is gehaald. Aan te bevelen.

17 EEN ALKMAARSCHE BURGEMEESTERSDOCHTER. M. Maclaine Pont. Deze Betje Bleau en Moeder en zoon van Saenden, die het aangenaam

verteld verhaal beheerschen, zijn met groote vaardigheid geteekend en tot een belangwekkend middelpunt gemaakt van een breed opgezet boek. — Patriotten-eerzucht en Regenten-ijdelheid, intrige-lafheid en vreemdelingenovermoed spelen hier hun ingewikkeld en aangrijpend spel, — doch de schrijver heeft met krachtige vuist de eenheid gehandhaafd van zijn mooi en boeiend werk. Dit boek verdient ten volle den lof, die er van uitgaat.

18 EEN ABDISSE V. THORN. A. Steenhoff-Smulders. v. Leeuwen, Leiden. Dit is een rein, warm geschreven, menschkundig, edel gevoeld boek.

Jonkvrouw van Heynsberghe en haar geheele omgeving zijn indrukwekkend voorgesteld. Een aanbevelenswaardig en echt verheffend boek.

19 HET BELOOFDE LAND. Ina Boudier Bakker. — v. Kampen en Zoon. Dit is voor volwassenen een heel treffende roman van verstoorde levensillusie en eerlijke, reine liefdetrouw. De figuren van Eli Bagg, Hester, Adam en Eli's moeder zijn roerend en sprekend. De stijl is mij dikwerf te poëtisch, te lyrisch, — soms doet hij echter prachtig aan. Kinderlectuur is dit boek niet, 't gaat ver boven kinder-opvatting uit.

20 BOGORIANA. Annie Foore. — 3e druk. — Bruna, Utrecht. Merkwaardig, hoe kiesch en tevens diep deze schrijfster haar blik heeft

geslagen in de geheimen der hoogere Indische levenskringen, voor haar de verwezenlijking der weelderige sprookjes van Bogor's eeuwig-bloeienden tuin. Agnita in haar vrouwelijk-aanhankelijke fierheid en eenvoud, Verschuere in zijn eerzucht, die ten laatste opgaat in zijn hooge huwelijksliefde, James de edele jonge borst met zijn oogenblikkelijke zwakte en zijn grootmoedige boete vormen het middelpunt van een mooi, voor volwassenen aanbevelenswaardig boek. Het is modem, goddank, zonder onmoderne strekking.

21 DE DUBBELGANGERS. H. Hill. — Nijgh en V. Ditmar, Rotterdam. Een ongelooflijk schrander en dapper meisje, Hertha Brüning, beraamt,

met behulp van Bernardi en diens toegewijden ondergeschikte, Herman Wol-

Sluiten