Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ters, haar verloofde — Paul van Randow — uit het krankzinnigengesticht te bevrijden, door er listig een dubbelganger in te smokkelen; dit leidt tot schrikbarende verwikkelingen, daar deze Paul een schurk blijkt te zijn, achtervolgd door een complot medeschuldigen, die zich op hem, den verrader, willen wreken, 't Loopt alles goed af, natuurlijk. Huwelijksbootje en spelevaren als slot Daar lucht je van op. Mooi is 't boek niet; wèl onschuldig.

22 DE ERFENIS V. D. SOCIALIST. /. Volens. — G. Mosmans, Venlo.

NoL 2 der „Geïllustreerde Bibliotheek". — Een eenvoudig verhaal, waarin de kracht van den godsdienst uitkomt in het woest-eerzuchtig leven van Anton Petersen en diens geestverwanten, in de liefde van Liesbeth Birken en in de fiere katholieke-sociale levensopvatting van Baron Werden.

23 MIJN ECHTGENOOT. J. Pravieux. — H. Berger, Den Bosch, (K.III). Een geestig, leuk boek, dat in ieders handen kan komen. De naam van

den bekenden Franschen schrijver Jules Pravieux is waarborg voor de degelijkheid van het boek, — de bewerking door de „Maatschappij de Katholieke Illustratie" is waarborg voor de vertrouwbaarheid en kieschheid van den inhoud.

24 ELISABETH VON ELLERN. Ida v. Conring. — O. Weber, Heilbronn. Een mooi, zacht gevoeld en edel boekje. Wat is ze fijn geteekend die

liefelijke Lotty en die plichtgetrouwe, eerlijke Elisabeth. Ik vind dit boekje voor volwassenen goed; kinderlectuur is het niet.

25 EER OM EER. — Futura, Leiden.

Dit is een mooi boek; Wal ter en Piëta zijn niet enkel belangwekkend, om hun eerlijken moed en prachtigen durf, doch ze zijn zeer treffend uitgebeeld; en om deze twee groepeert zich het geheele verhaal. — Kees' moeder vind ik te doorzichtig onverstandig; zulke zoontjes-aanbidding lijkt gedwongen en onnatuurlijk. Zeer aan te bevelen, 't Kan natuurlijk, komende van „Futura", ieder in handen worden gegeven.

26 FELIX NOTVEST. /. Heer. — Ten Brink, Meppel.

Dit prachtige boek, dat ik volwassenen aanbeveel, verhaalt den grootschen strijd van den edelaardig-onverschrokken, geestdriftigen Felix Notvest, tegen starre conventie, onverstand, hebzucht, harteloos geweld en wraakgierige coquetterie. En met de majesteit van zijn trouwhartige kunstliefde en zijn onbuigzamen rechtvaardigheidszin breekt hij, maar met koninklijke kracht, wat niet buigt voor zijn adellijk denkbeeld, en hij valt, verheerlijkt door zijn tegenstanders, die zijn glorie zingen in hun ondergang, terwijl Notvest zelf alle verheerlijking, die zijn leven en streven omstraalt, terugwerpt op de nationale kunst, waarvoor hij leed en streed en stierf, en op de zedelijke verheffing van 't hem toevertrouwde volk, dat hij nog lief heeft, waarvoor hij nog kampt als 't hem eervergeten het trouwe hart heeft gebroken. En over heel dat pracht-bestaan de zachte zon der jonge mooie liefde van Christi Wehrli, zijn zuster in de kunst, zijn lijdens-bruid in de stormen des levens

27 DER FALSCHE GRAF. Karl Schmeling. — Weber, Heilbronn.

Een „Kriminal-roman", die goed is verhaald en waarin het karakter van den hoofdheld, een ontslagen galeiboef, Benoit, belangwekkend is voorgesteld; zonder Overdreven bloedtooneelen, kalm ongedwongen, doet dit boekje aangenaam aan.

28 DE FAKIR. Louise Stratenus. — A. W. Bruna, Utrecht.

Dit is als „Voor de coupé" luchtig bedoeld en zoo moet 't worden opgevat. Een in die mate 'betooverend wezen ware anders tamelijk onwaarschijnlijk Het boekje is los, prettig geschreven.... de stof wat vreemd.

Sluiten