Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te loopen. Niemand kan zoo'n kwaden zin hebben, dat hem dit allerprettigst, hier en daar zeer tragisch, altijd hoogst menschkundig boek niet opkikkert. Aan te bevelen. Kinderen snappen 't niet.

80 ROMAN-BIBLIOTHEEK. L. G. Malmberg, Nijmegen.

Herdrukken van oude, voor ieder leesbare boeken van J. Snieders, A. Snieders, J. Vesters e.a. — Zeer aan te bevelen. Alle nummers, die verschenen, zijn mooi. Ik acht overbodig te zeggen, dat ik deze uitgave alle goeds toewensch, zij verdient het. — Deze boeken zijn een herdruk waard.

81 DE REBACHJES. Herm. Villinger. — H. ten Brink, Meppel.

Een mooi en goed boek deze geschiedenis der kinderen Rebach, en hoe deze, gesteund door een allerliefste en allerverstandigste grootmoeder, zich kranig en handig op verschillende wijzen, naar gelang van haar karakter, door het leven slaan. Vooral het karakter der oudste, Belhamel, en van Onnut, de poëet, is bijzonder mooi volgehouden. Volwassen meisjes zullen 't met groot genoegen lezen. Hier of daar voelt men even, dat 't boek van geloóvig Protestantsch standpunt is geschreven; doch dit is niet hinderlijk, — het is een weldadig boek, dat ik volwassen meisjes aanbeveel.

82 DE RADEREN VAN DEN TIJD. Fl. Barclay. — Blankw. en Sch., Haag. Ik begrijp niet, dat de schrijfster van de Vrouwe van Shenstone, zulk

een onbeduidend boek schreef. Noch hoe zij het kon, noch waarom zij het deed. Maar 't is leesbaar, gerust.

83 ROMAN UIT EEN KLEINE STAD. P. Rose. — C. Veldt, Den Haag. Dit boek is niet mooi en als geheel, vooral om de tamelijk mislukte

teekening van Lisotte, weinig verdienstelijk. Voor volwassenen echter leesbaar.

84 DE STAD AAN HET VEER. G. F. Haspels. — v. Kampen en Zn., Amst. Een in mooi Hollandsch geschreven „roman in brieven'' van Henri,

Elize e.a. Hier en daar verliest de briefschrijver den draad en vertelt, wat hij niet weten kan, of wat een ander reeds lang weet... doch wat den lezer van het boek moet worden meegedeeld! Oho!!.... Roman in brieven is ook een toer!!.... Een brute kazernemop over de biecht er buiten gelaten is 't boek goed.

85 SCHETSEN NAAR HET LEVEN. Jerome K. Jerome. — Honig, Utrecht. Dit boek van Jerome zou ik, had ik te kiezen, den palm geven. Inderdaad onbetaalbaar van ruimen en malschen humor in verre de meeste schetsen, en daarbij zóó rijk in prachtige bladzijden, dat ik me volkomen den uitbundigen lof verklaar, waarmee dit boek in Engeland werd ontvangen. Niet voor kinderen, die begrijpen en waardeeren het vast niet.

86 SINGKEP-TIN J. Dermout. - L. J. Veen, Amsterdam.

Goed voor volwassenen. Gewoon, aangenaam verhaal zonder veel verheffing hoewel het karakter van den hoofdheld goed getroffen is; zijn vrouw Agatha is een leelijk type.

87 STEMRECHT VOOR VROUWEN. N. N. — A. W. Bruna, Utrecht. Voor volwassenen een aardig en goed boekje. Mevrouw Boschhagen

loopt er leuk en ongezocht in

88 TANTE LüTTE. M. Diers. — P. Dz. Veen, Amersfoort.

Deze tante is geen gebruikelijke, maar een heel exceptioneelé tante, die het weinig tante-achtige idee heeft Hoogeschool-denkbeelden op te vatten, door te zetten en zóó boven alles te stellen, dat zij geheel en al in studie-bestaan, haar meisjes-bestaan oplost Deze tante heeft echter iets vervelends, wat in den stijl wèl wordt nagebootst. Het boek is voor iedereen leesbaar.

Sluiten