Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijdig karakter van Otto, het open en zonnig gemoed van Karei zijn even 'kunstvaardig en moedig behandeld als de zeer uiteenloopende meisjeskarakters van Karola en Ottilie. De strekking van het bo-ak is uitmuntena. Ik beveel het 't lezend publiek aan.

I 99 VONDELSCHETSEN. B. H. Molkenboer Witte Bibl. tl. Brand Bussum.

Een late en mooie herinnering aan Thijm's „Vondelportretten". Voor Vondelvereerders een welkome bijdrage, voor de kennis, van Voudel's tijdperk een belangwekkend viertal schetsen. Inderdaad „schetsen", doch die met rake lijnen en trekken teekenen en de aandacht onafgebroken aangenaam boeien.

1100 VREDE GEZOCHT EN GEVONDEN, le Feuure. Rivière en Voorh., Zwolle.

Voor volwassenen. — Ietwat protestantsch getint, doch niet zoodat 't Katholieken zal stooten, geloof ik. Hilda is een edelmoedig meisje, doch haar lotgeval is wel wat onwaarschijnlijk en gezocht. Dat spoorwegongeluk op de huwelijksreis en die genezing van haar echtgenoot, die toch wel niet goed genezen kon, doen haar den vrede wel op een beetje al te onmogelijke wijze vinden. Zulke, geheel buiten de karakters om gelegde, verwikkelingen lijken mij niet.

'101 DE VROUW IN DE RECHTSZAAL. Yver. — Holkema en Warend., A.

Een tendenz-roman; de gehuwde en de ongehuwde vrouwelijke advocaat, mev. Velines en Louise Pomette, openbaren in het leven de mindere of meerdere geeigendheid der vrouw aan de roeping tot de balie. Rijke momenten, krachtige dialoog, handige groepeering der feiten doen schrijver's stelling scherp uitkomen Een mooi boek, dat minder roman-bladeren-vraat zucht dan strakke studie-aandacht vraagt., en verdient

1102 VOM BAUME DES LEBENS. Herman Thom. — O. Weber, Heilbronn Dit is voor volwassenen, het gewone protestantsche dwaalbegrip over de ontbindbaarheid bij de Wet van het huwelijk daargelaten, een mooi gevoeld en rein boek. De knorrige grootmoeder is wel wat erg pruttelig.

!• 103 VERGIEB UNS UNSERE SCHULD. Brame. — O. Weber, Heilbronn.

Dit is een rein en rustig-roerend verhaal met uitstekende strekking. Voor volwassenen onder alle opzichten aan te bevelen.

104 DE VONDELING. Louise Stratenus. — Bruna, Utrecht

Eene novelle, die wat inhoud, vorm, inkleeding betreft wel zooveel geeft

tals men van een klein boekje verwachten kan. Een mooi, zacht, weldadig verhaal.

105 VIRGINA. Centrum-uitgave, Utrecht, St. Janskerkhof 21.

Een mooi leesboek. Virgina zelf en Madeline zijn karakters en het verhaal is zeer goed ineengezet en volgehouden. Aangename uitgaaf en prettige verhaaltrant. Aan te bevelen.

I[ 106 HET WELDADIGHEIDSFEEST. Joanna B. — A. Bruna en Zn., Utr. In lossen, aangenomen vorm een diepzinnige studie over klein menschelijk gedoe, dat onder de vlag van weldadigheidsbetoon allerlei ijdelheid botviert. Een verkapte satyre op tooneel-bal-fancyfair-bedrijf, dat duizenden wegsmijt om een onnoozele f 300 bijeen te brengen. Heel een kleinsteedsch deftigheidsgerommel en geren, gepikpok van standen en gekaats van meisjesjaloezieën om aan dat armzalig bedrag te komen. Spil van het veld is Rieke de Bère van Linde, Keeper van de tegenpartij haar broer Frits, dien ze terecht noemt een aap; is zelfs een reuzenaap. Op een enkele plaats is 't boek een beetje minder katholiek-gezind. De snorkende inleiding van een mensch met heel wat inbeelding, dat en passant een en anderen dommen nonsens zegt over brieven van den H. Paulus, slaat men maar over.

Sluiten