Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. VOORBEHOUDEN BOEKEN.

120 ANNA DE AVONTURIERSTER. Ph. Oppenheim. — Bruna, Utrecht. De fout van dit boek is het plaatje op den omslag, dat in Anna een

wufte deern doet verwachten, terwijl zij wèl met de vrijheid eener Parijsche artiste zich beweegt, doch geheel haar leven, in zijn zonderlinge tragiek, ' haar als een hoogstaand karakter, krachtig, flink, heldhaftig en grenzenloos edelmoedig en allerminst als een lichtzinnig, laat staan losbandig, meisje doet kennen De fouten harer avonturlijke zuster Annabel neemt zij, Anna Pelissier, zonder aarzelen uit liefde voor haar zuster op haar schouders. Het is de grootheid der karakters van Anna, Lord Ferringdale en ten laatste ook van Montague Hill en Lord Ennison, die den tragischen toestand tot een bevredigende oplossing brengen. Voor volwassenen van zekere ontwikkeling een mooi boek, dat echter, om sommige beschrijvingen, voorbehouden is.

121 ALLEEN GEBLEVEN. Fannie Eden. — Uitg.-Mij., C. Misset, Doet. Het gewone genre van "Fannie Eden; 4 verhalen in een mooi bandje. Op

haar godsdienstige kwakers-richting nog. wijzen acht ik overbodig, doch in deze vier eenvoudige, hier en daar zeer mooie, verhalen is ook veel wat echt vroom is en fijn gevoeld. De weezen uit het eerste verhaal zijn aandoenlijk, de jongeman uit het derde verhaal vind ik te zwak.

122 DE ALPENKONINGIN. F. Rosen. — D. A. Daamen, Den Haag.

Dit boek zou ik voor volwassenen niet afkeuren; kinderlectuur is het niet. Ulrich is mooi en waar geteekend, — zijn vrouw beheerscht echter het boek niet genoeg om er den titel aan te geven. Het slot van het boek vind ik niet aesthetisch. Ik ontken echter niet, dat er zeer schoone stukken in liet werk voorkomen. Eenig voorbehoud gewenscht.

123 BERTHA MERLIN. Fannie Eden. — Uitg.-Maatsch. C. Misset, Doet. Een boeiend verhaal, dat zich beweegt om de hoofdfiguur van Bertha

Merlin, en haar zegepraal door het Christen geloof over 's werelds hoovaardij en begeerlijkheid leert bewonderen. De gewone overdreven ziels-verhoogingen van Fannie Eden daargelaten en het sterk-uitsluitende harer geloofsbeschouwing (o.a. p. 329-330) is het boek voor volwassenen leesbaar.

124 BESCHERMER V. H. GELOOF. Marj. Bowen. — D. A. Daamen, Haag, Het huwelijk van Prins Willem II met Mary Stuwart. Met veel voorzichtigheid te lezen; voetangels en klemmen in de waardeering van Stadhouders levensbeeld.

125 BARON SELDERIE. F. de Sinclair. — Holkema en Warendorff.

Dit is het eerste boek van De Sinclair, dat niet geestig is en niet voor ieder leesbaar; hij is hier ook heelemaal niet in zijn kracht; typeering, groepeering, verhaaltrant staan beneden, wat wij van hem gewoon zijn. Kom, er worden heel of half rare boeken genoeg geschreven; zijn echte boeken schrijven, kan hij alléén: laat hij dat blijven doen. Voorbehouden.

126 BERGVOLK. E. Zahn. — Uitg. Maatsch. Misset, Doetinchem.

Dit boek bevestigt mijn oordeel over dezen onloochenbaar talentvollen, edoch gevaarlijken schrijver. Hij zegt, wat gefluisterd moest worden, hardop, spaart niets, teekent eenzijdig en schildert met te schelle kleuren. Zijn „Geestelijken", zijn HoogEerwaarde" (liefst!) abnormaliteiten, zijn voorname boeren zijn ongeveer allemaal hoogst onvoorname dwarskoppen. Wie ontwikkeld genoeg is om zich van die heele tendenz niets aan te trekken mag 't boek lezen, — voorbehouden is 't zeker.

Sluiten