Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diep. Clotilde, naar wie het boek nu heet, is een alledaagsche, leelijke vrouw; het is een absolute wansmaak het boek naar dat schepsel te betitelen. Chénerol, Madeleine, Henri en de oude Villeroie zijn het boek; die dolle kip van een Clotilde heelemaal niet.

133 DE GROOTE ZONDARES. A. van Krane. — C. L. v. Langenhuysen. Voorbehouden aan volwassenen, doch voor dezen een mooi boek. De

hoofdheldin, H. Maria Magdalena, mag wat te romantisch behandeld zijn (dit raakt het genre, niet het boek als zoodanig) de behandeling vind ik meestal mooi. Doch zulk een leven is niet toegankelijk voor iedereen; dit brengt de stof mee.

134 GERECHTE STRAF. Fannie Eden. — Misset, Doetihchem

Het voor katholieke lezeressen en lezers opgeschroefd vrome er buiten gelaten, dat alle werken dezer methodistische schrijfster Onderscheidt, zijn de twee verhalen, die onder één titel worden vervat, goed gevoeld en verdienstelijk uitgewerkt. Voor Katholieken voorbehouden.

135 DE GEDOEMDE STAD. 1. Carling. - Nijgh en v. Ditmar, Rotterdam. Voor volwassenen niet af te keuren, mits volwassenen van eenige ontwikkeling. De tot het Christendom bekeerde Vashti en Crispus zijn treffend gekenschetst, de historie van Jeruzalem's val is mooi beschreven, doch juist de pakkende en naar het leven geteekende toestanden van dien tijd zijn niet voor ieders blikken een gewenscht schouwspel! Ontwikkelde volwassenen zullen het boek echter met ingenomenheid lezen, de mooie karakters waardeeren, aan de verdorvenheid der zeden en gebruiken dier tijden zich niet stooten, te meer daar deze met opzettelijke kieschheid behandeld zijn. Zeker voorbehoud dus noodig.

136' EEN HUWELIJK O. H. SCHRIKBEW. P. Wentworth. — H. Honig, Utr.

Wie Boy niet afkeurt, kan dit boek heel zeker niet verwerpen! .De, uit de geschiedenis, aan volwassenen overigens genoegzaam bekende, rotte toestanden der Fransche adellijke kringen vóór en tijdens de Revolutie, worden in dit boek niet met verdachte behagelijkheid beschreven, doch met sarcastische verachting gebrandmerkt. De hoofdfiguur, Aline en Rochambaud, wordt in haar zielestrijd tusschen haar fierheid en haar allesbeheerschende verknochtheid aan familietraditie en standtrots, met haar machtige, zuivere liefde voor den eerlijken Girondijn Dangeau inderdaad verheffend geteekend. De karakterkennis, van Martha, de grootmoedigheid van Ange, en, als tegenstelling, de dierlijke haat van Leroux en de cynische waan der gravin de Montenaye, zijn enkele stukken der grootsche stoffage van dit ongewoon belangwekkend en voor volwassenen goed en aantrekkelijk boek. Het drukt niet neder, het heft omhoog Toch voorbehouden.

137 HET HOOFD DER INT. BANDIETEN. F. de Boisgobey. J.H.Smit, A'dam. Voor volwassenen zou ik deze historie van den gewetenloozen avonturier

Markies de Pancorbo niet afkeuren; de strekking is niet kwaad, doch de gebeurtenissen en de toestanden, die in het boek voorkomen, maken zeker voorbehoud noodzakelijk.

138 IN DE WILDERNIS. Upton Sinclair. — Wereldbibliotheek, Amsterdam. Een magistraal boek van prachtige passie en eerlijke woede over modern

slavenleven te Chicago. De verontwaardiging en de hartstocht tegen die dierlijke verdrukking en verlaging maken den schrijver aangrijpend welsprekend. Doch zoo min als het oude slavenleven bij Romeinen en Grieken een onderwerp van lectuur is voor iedereen, evenmin het moderne te Chicago. Daar de schrijver niet van christelijk standpunt de ontzettende drama's dezer Chicagosche beestigheden beschouwt, werd hij consequent socialist En op zijne, voor niets stilstaande, hartstochtelijke wijze. Vandaar is om den

Sluiten