Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aard der stof en om deze socialistische verwerking der stof, het boek natuurlijk enkel voor volwassen en ontwikkelde menschen, en dan nog voorbehouden om de jammerlijke stelsels, die er in worden voorgestaan.

139 INA. Ingeborg Sick. — H. Honig, Utrecht.

Dit is een boek uitsluitend voor volwassen ontwikkelde menschen, die niet gevaar loopen onder zekeren droomerigen indruk te komen, doch wel begrijpen, dat idealistische naturen als Ina even zeldzaam zijn, als liefde-» kwellende tyrannen gelijk Leo. Aan de meeste vrouwen zullen boeken als dit niets geven dan prikkeling van inbeelding, verarming van levensvreugd, verwarring van levenswaarheid, verbijstering van levensverwachting. Een Hollandsche, zich in Ina's gedachten-wereld wringende vrouw, zal zich in haar Leo onvermijdelijk voelen teleurgesteld, niet door de minwaardigheid van haar Leo, maar door de ingewikkeldheid van Ina's psychologisch probleem, dat zij, honderd tegen één, zóó zal oplossen, dat zij uit de aan utopisme grenzende ideale offerzucht van Ina's karakter besluit tot de leegte en onwerkelijkheid van haar eigen bestaan. Voorbehouden.

140 IN DE BRANDING. E. von Dincklage. — Bruna, Utrecht.

Mits zeer voorbehouden zou ik dit boek niet afkeuren; de strekking van den schrijver is goed, doch om de uitwerking zou ik het niet één op de honderd katholieke lezers in handen durven geven.

I 141 IN DE SLAAPSTEE. L. André/ef. — Maatsch. v. g. en g. lectuur, Amst,

ËHet boekje met vijf verhalen heet naar het eerste. Volwassenen kunnen het lezen. Ik vind de schetsen ijl, dweperig en gezocht

142 DE JEUGD VAN CATO. Fannie Eden. — Misset, Doetinchem.

In dit boek staan twee verhalen; het tweede heet „de vreemde gast" en juist dit tweede, hoewel veel korter dan het eerste, bevalt me veel beter. Er is meer begrijpen in van menschelijke toestanden, minder kunstmatige en daardoor minstichlelijke zelf-opschroeving, minder geweldige oppersing van methodistische heilsdommekrachten. Zulke vroomheid en als bij recept ingegeven heiligheid doet wee aan en leidt eer tot belaching van het heilige.

143 EEN JODENSTREEK. H. Heijermans. — Becht, Amsterdam. Zonder veel waarde, doch voor volwassenen zonder gevaar. Het akelig

plat realisme van dezen indr ukken-ui tschreeuwer (een' andere kenschetsing weet ik niet, voor dezen man, die zich hier stellig geen ,-,schrijver" of „letterkundige!" toont) komt hier, goddank, niet zoo erg uit.

144 JONGE LIEFDE. Rud. Herzog. — H. Honig, Utrecht

Deze schrijver, met zijn gedurfden greep in 's menschen binnenste, is steeds met omzichtigheid te lezen, — lectuur voor alleman is hij nooit; in dit boek is het enkel de levensvlotheid van een jong edelman, die 't boek, 't welk anders heel niet verkeerd is, in het kastje „voor volwassenen, meer ontwikkelden" doet sluiten.... achter 't gordijntje, bij zooveel andere.

145 KLEINE VERTELSELS, Samuel Falkland. — Wereldb., Amsterdam. Voor volwassenen keur ik dit niet af. Als uit de eerste schets 3, 4 plat-

rauwe uitdrukkingen wegvielen zou ieder het mogen lezen. Er zijn heel aardige schetsen bij, — mooie ook. Ik noem slechts: „angstavond", „de mof".

146 DE KRACHT VAN HET GELOOF, FannUe Eden. — Misset, Doetinch. De beperking, die ik bij de aanbeveling van andere boeken van Fannie

Eden maakte, geldt ook hier: overdreven gevoelsgeloof. Anders een goed verhaal.

Sluiten