Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berouwt, zich Christus aantrekt, die in Eden's boeken verveelt Jammer, want de karakters zijn edel en mooi; deze kleine Davie is bepaald aantrekkelijk en de verhaaltrant van 't boek is boeiend. Toch kan ik 't boek, juist om die godsdienstige dwaling, niet aanbevelen.

157 DE OOGST. Stijn Streuvels, — L. J. Veen, Amsterdam.

Voor volwassenen goed, doch met allen eerbied voor mildere beoordeelingen, die beperking meen ik te moeten maken, omdat Streuvels van het ruwe Vlaamsche leven meer dan eens de minst bloode openbaring zeer plastisch geeft Zulke tafereeltjes zijn uiteraard niet voor ieders blikken. Krachtige trek en frissche kleur in geheel het boek maken de voorstelling voor volwassenen aantrekkelijk.

158 ONKEL JOCHUMSEN. Bauditz. — A. H. Adriani, Leiden.

Voor volwassenen alléén. Wat gerekt hier en daar, anders een aardig boek. De hoofdfiguur, de Onkel, is goed gepakt: een vervelende, maar toch wel sympathieke bemoei-al. Luitenant Poulsen en Lize Lassen zijn mooie karakters.

159 ONDER VALSCBE VLAG. M. Shiel. — Bruna, Utrecht

Voor volwassenen, niet voor kinderen, en dan nog met zeker voorbehoud, om de vreemde theorieën, die er hier en daar zoo luchtig doorheen geworpen zijn; strooistertje-spelen met wereld-problemen. Het verhaal is dikwerf haastig en smakeloos verteld. Er gebeurt een onontwarbare massa verschrikkelijkheden in dit boek, die alle echter met sinds Adam nooit vertoonde gemakkelijkheid in het reine worden gebracht. Dit boek is verbijsterend, met alle denkbare hersenwerking spottend. Er gebeurt veel te veel in, en wat er gebeurt kan niet allemaal gebeuren.

160 PIERRE EN THEREZE. Marcel Prévost. — Dr: „Het Vaderland", Haag. Zoo min Leuvens Keurboekerij dit boek bepaald slecht noemt, zoo min

zal ik het doen. Doch het is enkel voor volwassenen en zeer voorbehouden. De inhoud, nl. de bewonderenswaardige trouw van Thérèze aan den kleinkopstukkigen, hooghartig-gesloten brutaal-verwaanden en in machtswellustzwelgenden kinkel Pierre is even roerend gevoeld als menschkundig uitgedacht en beschreven. Deze Pierre is een liefde-bruut en hij moest een engel als Thérèze ontmoeten, om geen slag in zijn leugenachtig gezicht te krijgen; en toch heeft men medelijden met dezen cynischen machtsdespoot, zoo klein in zijn verachtetijken overmoed, zoo'n reuzen kwajongen met al zijn allures van een erg groot mensch...

161 PHARIZEERS EN SCHRIFTGELEERDEN. W. le Queux. — Bruna, Utr. Voor volwassenen. Een weinig voorbehoud intusschen ook voor dezen

nog wel gewenscht, vooral om de smakelooze ironie over het heiligdom te Trier. Le Queux heeft dikwerf iets vreemds. Het verhaal is anders niet onverdienstelijk, — spoorweglectuur.

162 QUASI UNA FANTASIA. Joh. Nordling. Sijthoffs Uitg. Mij. Leiden. Voor volwassenen. — De liefde van Beethoven voor een jonge gravin

en haar luchthartige vergetelheid van den grooten meester voor een graaf. Geen boek voor kinderen; voor den rijperen leeftijd een karakterdiep, reingevoeld werk. Beethoven's gemoed wordt er met meesterhand in ontleed en blootgelegd.

163 DE ROZENDOKTER. Ludw. Finckh. — Wereldbibliotheek, Amsterdam. Voor volwassen ontwikkelde menschen zou ik dit boek niet afkeuren,

dat zeker als psychologische studie merkwaardig is. Diepzinnig, dichterlijk en fijn gevoeld en hier en daar aangrijpend mooi en waar, doch, om het intense der ontleding en uitbeelding zeer voorbehouden. Hier en daar ook langdradig en overdreven.

Sluiten