Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

164 DE SPION VAN DEN KEIZER. Charles Laurent. — Bruna, Utrecht. Voor volwassenen zal ik dit boek niet afkeuren; wel het rangschikken

onder voorbehouden lectuur. De, overigens in 't verhaal kunstmatige, figuur van Dorothea maakt dit noodzakelijk; ook zekere gedragingen van Murat, die beter gemist hadden geworden.

165 DE SNUIFDOOS V. D. KARDINAAL. H. Harland. Greven, Zevenbergen. Dit is een. geestig, frisch boekje, in uitstekend Hollandsen overgezet. Een

dier prettige Engelsche boeken, die een mensch beurtelings ontroeren en ontspannen. Eenig voorbehoud,, om de luchthartige behandeling van 't gemengd huwelijk.

166 SOCIALE VERTELLINGEN. Jhr. Ch. Rochussen. Erven Bohn, Haarl. Boeiend geschreven verhalen vol leerzamen inhoud, doch juist om dien

inhoud niet voor kinderen geschikt Strekking, verhaaltrant en onderwerp zijn zéér te prijzen.

167 SCHETSEN. VIII. Samuel Falkland. — H. J. W. Becht, Amsterdam. Dit is de beste bundel, dien ik van den schrijver las. Met voorbehoud

p toch te lezen: Heyermans kan nu eenmaal niet laten nu en dan rauw en *jt guur uit den hoek te komen. Jammer, want deze bundel bevat zeer mooie schetsen; ik noem: „de medeplichtige", „de man die gezeten had", „de gong", „asperges" „Tarquinius". Deze genre-stukjes vind ik zoo ver uitstaande boven de brute platheden, die Heyerman's producten meestal ontsieren, dat ik betreur, dat hij niet altijd zóó schrijft!

168 VAE VICTIS. Nath. v. Eschtruth. — Bruna, Utrecht

De cynische, trotsche, millioenrijke Elynor von Heijm verovert uit louter ijdelheid en behaagzieke heerschzucht, den oppervlakkigen doch in den grond onbedorven, voor edele gevoelens toegankelijken Bonaventura von Vólkern; de rampzalige is de arme slaaf der hard en koel hem vertrappende vrouwelijke tiran. Op haar beurt wordt zij overwonnen, gevangen in haar eigene, nagebrabbelde Nietzscheaanscbe theorieën. Haar tiran is de internationale oplichter, dief en moordenaar, Cassarate, —. dan is zij de slavin; — slavin van haar ijdelheid, laagheid en godvergetenheid. Tusschen al deze, door het kwaad overwonnenen, staat aandoenlijk mooi, de figuur van een arm, adelijk meisje, Mal va vón Kettenau, die, onoverwonnen, uit de hoogte neerziet op al dit verderf, en behoeftig maar levensblij, verlaten maar fier, ten slotte haar eenige en eerste liefde, Bonaventura von Vólkern, hergeeft aan zich zelf, hem herwint voor de maatschappij en den God zijner jeugdige jaren. Voor volwassenen is dit een mooi, doch voorbehouden boek; de liefdesuitingen van den ellendeling Cassarate tegenover Elynor acht ik ongevaarlijk, daar men voelt, dat alles laffe, weerzinwekkende komedie is.

169 HET VEBGAAN V. D. „ANNA HOLLMANN". G. Frenssen. Sijthoff, Leid. Hetzelfde voorbehoud, dat ik tegen alle Frènssen's boeken zou willen

maken, geldt ook voor dit boek. Stellig is de zeeman goed geteekend, doch de luk-raak phantasieën van den schrijver maken zijn boeken gevaarlijk. Het heiligste is hem niet heilig, alles roert hij aan, onoordeelkundig, twijfel wekkend en onrust zaaiend. Da's geen gezonde lectuur.

170 HET VREEMDELINGEN-LEGIOEN. Erwin Rosen. H. Honig.

Dit boek is geen roman, niet als zoodanig bedoeld, niet in dien trant geschreven. Het is een verpletterend pleit tegen de instelling, in den titel vermeld, en die „eene zaak is van verdacht allooi" (p. 275), een eerlooze uitbuiting van zwerflustige, mensch-verloren individuen aller volken, een zedelooze verkrachting van menschelijke weerloosheid en onverstand. Begrijpelijkerwijze geen boek voor kinderen doch merkwaardig vrij van alle

Sluiten