Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186 AUS ZU GROSZER LIEBE. Brame. — O. Weber, Heilbronn.

De schrijver staat niet op de hoogte van het tragische onderwerp. Dit No. bevalt me niet H(et slot is ook volkomen onchristelijk en onbevredigend. Niet mooi.

187 BERUSTING. Amand de Lattin. — H. ten Brink, Meppel.

Een boek van een Vlaming, die zeer veel Hollandsen kent, maar die toch telkens zijn Vlaamsch-Hollandsch laat kijken. Moet hij zelf weten natuurlijk! Maar wat ik hem niet vergeef is zijn gerektheid, eindeloos geredeneer over hetzelfde.... en de op onderscheidene plaatsen weerkeerende grove onbehoorlijkheden, waardoor ik 't boek moet afraden.

188 BLOEIENDE OLEANDERS. Regneke van Stuwe. — L. J. Veen, Amsterd. Slecht; dezelfde holle, weëe theorie, die al de werken dezer schrijfster

ontzielt. Kleine, laffe zelfzuchtige menschjes, mooi van buiten maar rot van binnen, lafaards in 's levens strijd....

189 CATHERINE. M. A. Antink. — Maatsch. v. g. en g. lectuur, Amsterdam. Een tot uitpierens-lang-gerektheid getrokken vertellen van dood-een-

voudig gebeuren en van devotie-dingen, die diep zinkputten in rdensch-nijdig bitterkrakeel en dier-ruwheid van jong-wildbloed Catherine, — verbeeld in verstruikeld kroes-lover-diepte-srwart van hoek-hak-klak woordzinnen, omwuivend natuur tot onnatuur, hard-schrijnend kieschheid en teerheid, bruut uitdagend schaamteblos. — Af te raden.

190 DE DANS DES LEVENS. P. H. Moerkerken. P. N. v. Kampen en Zn., A'dam. Over dit boek meer zeggen dan enkele woorden ware het te veel eer aan

doen; het zijn losse opstellen, vandaar geen geheel zou men zeggen. Nu, lezeres of lezer, dat is mis geraden, ,t is wel een geheel..., 't is één en al onhebbelijk.

191 DUIZEND EN EEN SPECIALITEITEN, Multatuli. — Ned. Bibl., Amsterd. Deze schrijver is niet geestig maar giftig, niet pakkend maar drukkend,

niet los maar wild, niet gemoedelijk lachend om de zotheden der menschheid, maar beleedigend snauwend en vlegelachtig tegen alle man, dien hij op zijn weg ontmoet Ik raad dit goddeloos boek beslist af.

192 DE FRAAIE COMEDIE. Henri van Booven. — Meulenhoff, Amsterdam. Het fraaiste in deze comedie is de schrijver zelf, die zich in zielkundige

uitspattingen zoo reddeloos belachelijk maakt, dat er bepaald een comedie ware te maken enkel met de gegevens, die hij verwerkt tot zijn menschen. Het boek is slecht. Het is ook niet grappig, het is bespottelijk.

193 FIDESSA. Couperus. — L. V. Veen, Amsterdam.

Na hetgeen ik schreef over Couperus' „de Zwaluwen neergestreken" (le Bundel Boekb.) hoef ik niets naders te zeggen." Dwaas en ongezond phantasme, rare strekking, nare insinuaties. Slecht.

194 DE GOUDEN BEKER. H. Dickmar. A. v. d. Linden. — Becht, A'dam. Noch Asta, noch Else zijn typen, wier uitbeelding en drapeering ik

voor Katholieke oogen geschikt acht Het boek zou er voor zéér enkelen' door kunnen.

195 GEBROKEN AARDEWERK. H. Begbie. — Honig, Utrecht.

Dit boek zou ik Katholieken afraden; niet dat er in deze Heils-legergeschiedenissen niet veel goeds ligt, doch de doctrine, die den grondslag vormt, is valsch. Gevaarlijk.

196 DE GEHEIME TUIN. Frances Burnett. — A. W. Sijthoff, Leiden. Een boek, dat niemand in handen moet komen.

Sluiten