Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

245 VOOR DE POORT. Top Naeff. — Holkema en Warendorf, Amsterdam. ■Alweer één die valt, nog dieper dan in „de stille getuige"; hier is de

vrouw inderdaad verlaagd. Wat menig schrijver en schrijfster, buiten het geloof haar menschenwereld opbouwend, toch reddeloos afzakt op den duur! Af te raden.

246 VAN HET WRAK OMHOOG. B. Harraden. — Becht, Amsterdam. Een afzakkende, inzinkende schrijfster; wal weleer nog vaag haar werk

beheerschte, komt nu zeer scherp uit: dat haar levensmatte, doodelijk petieterige richting verkeerd is, fataal, Beslist af te keuren.

247 VRIJHEID. L. Dill. — P. Dz. Veen, Amersfoort.

Treurig, dat menschen, die van de zedelijkheidsregels, welke het menschelijk geslacht beheerschen, ongeveer niets weten, er maar op los schrijven over huwelijk en huwelijksbelangen. Als of 't een kaarttafeltje gold! Oppervlakkiger, autosuggestie ver creatuur dan Hella, de heldin van dit boek, is al niet denkbaar. Beslist af te raden.

248 EEN VRIENDSCHAP. Ellen. — Scheltema en Holkema, Amsterdam.. Het gebazel en de oppervlakkige gewetenloosheid van deze allermodernste

moderne vrouw laat me koud en boezemt me afkeer in. Stellig af te raden.

249 VIOLA. E. Lindberg. — H. Honig, Utrecht.

Dit verbazingwekkend kunst-wonder der omgeving, waarin zij leeft, openbaart in haar kunst-loopbaan in groote steden, zonder de edelere gevoelens, die de aanschouwing der kunstenaars-emotie wekken kan, te raken, zóóveel wat maar liever onopgemerkt blijven moet, dat ik het boek allerminst aanbeveel. Kan best zijn, dat het zoo gaat met Viola's x ij z, maar het gaat nog wel anders met andere menschen!... Nog wel veel raarder!.... Af te raden.

250 VERGELDING. Aug. van Sloten. — H. Becht, Amsterdam.

Dit boek acht ik èn om vorm èn om inhoud ten eenenmale afkeurenswaardig, slecht en prullig.

251 WARRIGE DRADEN. Bar. Orczg. — H. Honig, Utrecht

Geen boek om in handen te geven. De hoogst gewetenlooze figuur van den Kardinaal Legaat aan 't hof van Mary van Engeland is ergerlijk; al wordt dan de indruk verzacht door de mededeeling, dat deze schoelje geen priester was, zijn satanische huichelarij blijft stooiend en doet me dit boek niet dan met groot voorbehoud leesbaar noemen, ondanks den adel van Ursula Glynde en de fierheid van Wessex's Hertog.

252 WERELDLENTE. J. van Wijck. — Brusse, Rotterdam.

De eenige kraan van het boek is Ds. Kraan, de eenige verstandige, de eenige liefderijke, de eenige waarlijk godsdienstige mensch, in tegenstelling met alle andere Christenen, ook Katholieken, die in het boek voorkomen. Dat is verbazend goedkoope wijsheid.... héél het levend Christendom in een lucifersdoosje. Af te raden.

253 WALLY. Stilgibauer. — Meulenhoff & Co., Amsterdam. Vuil en brutaal-gemeen mensch-vertrappen.

254 ZUSTER LINDA. Thérèse Hoven. — Holkema en Warend., Amsterdam. Een slecht en arm boek; pervers is deze verpleegster en leelijk van

karakter; gebrekkig is al wat dit boek weet over de groote raadselen des levens. Wat blijkt toch de godsdienst telkens weder onmisbaar! Hoegenaamd geen lectuur voor Katholieken.

255 ZIJN EVENBEELD. /. A. Simons-Mees. — Wereldbibliotheek, A'dam. Wat deze Maatschappij toch ziet in deze rauwe, ongare en gure manier

van personen uit te beelden, model Heyermans! Karakter-teekening zit er

Sluiten