Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leblun onaangenaam aandoet; doch men kan zich moeilijk verweren.tegen een sympathiek gevoel jegens den man, die de misdaad pleegde meer uit onberadenheid dan uit slechtheid en er toch reeds zoo zwaar voor boette. Geen kinderlectuur.

84. DE OPERETTE^ANGERES. Herzog. — Bruna, Utrecht.

Zeker zal men niet uit dit werkje de les moeten trekken, dat adellijke dames maar gerust „soubretten" moeten worden. Dit bedoelt Herzog ook niet. Marie van lsmay is, zonder moeder en met haar spilzieken en gewetenloozen, zwakken vader, eene uitzondering. Zoo is zij met haar eerlijk, onvervaard, met zekere domme vormen spottend en brekend, karakter, zeer sympathiek. Een boekje rijk aan levensen wereldkennis, hier en daar schrikwekkend juist. Een hoogstaand werkje, doch zekere ontwikkeling wordt gevorderd, om 't te genieten.

85. EEN BOODSCHAP VAN MABS. F. de Sinclair. — Holkema en Warendorff.

Leuk, grappig, los. Echt weer een van die kostelijke invallen van de Sinclair. De boodschap van Mars lijkt heel geheimzinnig, doch komt onverwacht goed terecht.

86. DE KONING VAN SCUD. — Uitgave van „Het Centrum", Amsterdam-Utrecht.

Een onder alle opzichten mooi leesboek. Verhaal vol gang, figuren vol kleur en% leven. Zulke uitgaven moesten er meer zijn. Uitstekend. In handig formaat uitgegeven.

87. UIT HET VERLEDEN. J. Harwood. — Uitg. Mij. C. Misset, Doetinchem.

Een tragisch werkje vol karakter, spanning en edele gevoelens. — Het is inderdaad zeer mooi en uitstekend van strekking. — Maar geen boek voor kinderen. — Dominé Peijndon, Alice, en Rob de Smid zijn met zeldzame kunstvaardigheid en liefde geteekend. — De uitgave van het boek is fraai.

88. NA LANGEN STRIJD. Silas K. Hocking. — Misset, Doetinchem.

Een zeer mooie, met grooten eenvoud verhaalde, geschiedenis. Het karakter van Paul Vivian en Abigail Tresilian zijn fijn geteekend en krachtig volgehouden. Het boek heeft een zeer goede strekking. Er komen roerend schoone bladzijden in voor: een uitstekend boek, keurig uitgegeven.

89. OM PAPA'S PRINCIPE. F. de Sinclair. - Holkema en Warendorff.

En echt leuk en dol prettig boek! Nu ja, Dolly is een stoute meid, die haar voogd een malle poets bakt. Maar de Sinclair is een oolijke schrijver, die de kunst verstaat je te laten lachen. En de lach is eerlijk en komt uit het hart. Zelden heb ik een schrijver ontmoet, die gladder en losser schrijft. Aan te .bevelen.

90.' DE VROUWE VAN SHENSTONE. FL Barclay. — Blankwaardt en Schoonhoven, Haag.

Een zeer mooi en zeer goed, frisch en verheffend boek. — De eerlijke en ruime blik op het menschelijk leven en bet menschelijk karakter, de guitige schrijfwijze, het bewonderenswaardig gemak, den lezer ongekunsteld van het alledaagsch-vroolijke in het meest tragische over te brengen, bovenal de waarheid der verschillende karakters, geeft dit boek van Barclay een onweerstaanbare bekoring en maakt het tot eene aanbevelenswaardige lectuur. Uit den aard der zaak geen kinderboek.

91. EXELSIOR. Emma v. Bóhme. — Holdert, Amsterdam.

Een zonnige, machtige levensglorie van jubelend licht straalt uit dit prachtig boek; vooral uit het karakter van Gretha Franzius. Het boek is een warm pleidooi voor eerlijke en breed opgevatte opvoeding van meisjes, wars van eigengerechtigde benepenheid, „die geen deugd begrijpt dan de hare, en die iedere onbegrepen grootheid, welke nevens haar oprijst, vervolgt met haar haaf', (p. 146). Deze vormdwang en onridderlijke kruideniersgeest leidt onweerstaanbaar tot onzelfstandigheid, onopreahtheid, lafheid en zelfzucht; de schrijfster beeldt dien geest uit in de boonestaak-figuur van tante Hanna. Hans, de driftige, schrandere dokter, Clara van Göben, het echt eerlijk opgevoede, levenslustige, wakkere meisje, en Clara's verstandige vader, in één woord alle hoofdfiguren werken samen om het krachtig en zwierig zich omhoog bouwen der rijk begaafde, levensvolle Gretha te doen uitkomen, zoodat dit boek als een openbaring is van de majestueuse schoonheid der harmonische mensehelijke levensontwikkeling. Een uitmuntend boek.

Sluiten