Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92. EERZUCHT. Moritz v. Reichenbach. — Holdert, Amsterdam.

Een heel mooi boek. Uit het Duitsch in goed Hollandsch vertaald. De kleinzielige, heersch- en eerzuchtige Mevrouw Welasky offert aan haar ijdelen trots het huwelijksgeluk van haar oudsten zoon Arthur, het leven van haar anderen zoon Kurt, de eer van een nobel meisje, Anna Mikolla, totdat de gerechte straf haar verplettert en heel haar wuft en leelijk kaartenhuis in elkaar valt. Een mooi boek van uitnemende strekking.

93. DONNA QUICHOTTE. Justin Mac. Carthy. — Holdert, Amsterdam.

Het boek gaat over eene vrouwelijke „Don Quichotte'', welke onvergelijkelijk belangrijker is dan de lachwekkende Spaansche held en diens wapenknecht Sancho Panza. Gabrielle Vanthorpe, is een rijke, liefdevolle, onzelfzuchtige, spontane, onergdenkende natuur, vol heerlijke idealen, van niemand bang, daar zij in de menschen gelooft, de menschen vertrouwt; zij is sterk in haar gemoeds-zekerheid, dat zachtheid, beleid en' toewijding verwinnen, wat aan vormdwang, barschheid en geweld onwrikbaar weerstand bood; maar zij doet bij de jaloerschheid, (getypeerd in Robert Charlton), bij de eigengerechtigde koelheid en nuchterheid, (Mevrouw Leven), bij de berekenende schurkachtigheid (Pauline Vanthorpe) de bittere ervaring op, dat haar adel en toewijding meer ellende brengt dan opbeuring, en dat, hoe liever, edelmoediger en warmer zij het leven voor anderen tracht te maken, zij het feitelijk des te dorder, des te akeliger en troosteloozer maakt. Totdat zij, onder invloed van Lady Honeybell, het getypeerd mooi gezond verstand; en door de liefde van en voor Clarkson Fielding, een fier, breed en ridderlijk karakter, dat haar begrijpt, en waardeert, klaar en helder inziet, dat er menschen zijn, „wie een edel hart geen medelijden toonen mag", „met welke het zich niet in mag laten, doch boven welke het zich te verheven moet achten, om er zich iets van aan te trekken, van wat zij zeggen of doen". Dan wordt de Don Quichotlerie van haar gemoed, in de kracht der reine liefde, veredeld en verhoogd tot verheven en machtigen offergeest. Een zeldzaam mooi en edel boek.

94. TERUGGEROEPEN. Hugh Conway. — H. J. v. d. Garde, Zalt-Bommel.

In de herinnering teruggeroepen, door een geweldigen schok, wordt de misdaad, die indertijd in tegenwoordigheid van Pauline March werd gepleegd, en die haar zóó verbijsterde, dat zij het geheugen verloor en volkomen stompzinnig werd. Een goed en tragisch verhaal.

95. JUFFROUW NIEMAND VAN NERGENS. A. O. Gunter. — Holdert, A'dam.

Een merkwaardig goed in elkander gezet, mooi uitgegeven, lijvig boek. In zeer goed Hollandsch uit "t Engelsch vertaald door C. Baarslag. Hoe de „Cowboy" Pete (Peter Everestt) de kleine Flossie Willoughby redt uit de klauwen der Indianen en van den laaghartigen Lord Avonmere en diens handlangster, de koppelaarster Mevrouw Marvin, ziedaar den inhoud van het verhaal. Doch dit verhaal is zóó tragisch en boeie.nd ineengeweven, zóó rijk en handig gestoffeerd, met zóóveel karakterkennis en inzicht in maatschappelijke toestanden uitgewerkt, dat het geheel inderdaad meer dan gewoon mooi is. Voor volwassenen een heel goed boek;.kinderen kunnen het niet overzien.

96. HET VOEDSEL DER GODEN. H. Wells. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Een, in uitstekend Hollandsch vertaald, lang niet alledaagsch boek. — In hoogst origineelen, bij wijlen allergrappigsten vorm, tintelend hier en daar van fijnen humor, oplaaiend elders in prachtige geestdrift, is het de plastieke voorstelling der wording eener nieuwe wereld, als het gewrocht van twee Kamergeleerden, die van het gevolg hunner eigen vinding verbijsterd staan te gapen en te bibberen van angst. Stellig is de wereldberoerende evolutie van het Socialisme uit de wijsheid der kathedergeleerden bedoeld. — Een heel mooi maar wat gerekt boek.

97. LOTGEVALLEN VAN PHIL. BRIGHT. Fannie Eden. — Uitg. Mij. Misset, Doetinchem.

Dit boek is eenvoudig en treilend; over het geheele boek ligt een vriendelijk licht verspreid, dat aangenaam aandoet en verkwikt. Toch is het boek, volgens katholieke opvatting, te fanatiek-godsdienstig; men voelt, dat de Engelsche Methodist aan het woord is, wiens godsdienst door dweepzucht wordt verward. Bij het groot gemis aan

Sluiten