Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173. GLARI MARL Ernst Zahn. — Wereldbibliotheek, Ansterdam.

De vertaler stelt vast, dat er „wel al heel weinig verschil van meening zal bestaan over de vraag, of deze roman mag gerekend tot de goede lectuur." Ik betwijfel dit zeer. Het verhaal speelt in een katholieke berggemeente, wier pastoor wordt gecarricaturiseerd, wier godsdienst wordt hatelijk gemaakt, wier liefdeloosheid op allerlei manieren wordt aangedikt. Zahn toont zich, ook weder in dit boek, een schrijver, waarmee men verbazend moet oppassen. „Glari Mari" is een mooi doch voorbehouden boek. Van „goede boeken" heeft de Wereldbibliotheek geen verstand.

174. VIOLET. Kurt Aram. — Ullstein. — Biblioth. Derlin.

Een boek van levensleed en levensschande; eindeloos minder door de roekeloosheid der onstuimige vrouw, Violet, die haar man, na, maar niet om een flirt, den rug keert, dan door de ploertige wreedheid van haar kouden, sarcastisch-cynischen man, die onder de leuze: „Sei im Besitze und du bist im Recht", speelt met Violet's eerlijke redeneeringen, met haar tranen en haar wanhoop over zijn fielterige koelheid. Een onmenschelijke ellendeling, wiens beste verontschuldiging het woord is van een ander der hoofdfiguren: „een onverzettelijk karakter gaat meestal samen met een bekrompen verstand". Een boek voor volwassen, ontwikkelde menschen; niet voor anderen. Deze laatsten zouden het ook niet begrijpen. Voorbehouden.

175. DE GELE ROOS. D. Ivanoi. — Amsterdam.

„Een steppenroman" zonder veel verdienstelijks. Noch de karakters der personen, noch de intrige van het boek zijn van dien aard, dat men het boek kan aanbevelen. Het eentonige en dorre der steppen beheerscht ook hef boek; en het zeer leelijke, valsche karakter van het meisje, dat dan de gele roos is, is te onbeduidend, om onze aandacht te verdienen. Slecht is het boek niet, maar, ondanks zijn wijdschen titel „Een Steppenroman'', een stevige nulliteit.

176. EEN ZOEKER NAAR SCHOONHEID. Rich Vos. — Bruna Utrecht.

Geen boek voor iedereen; lang niet. Hel boek is veel te weelderig. De tendénz is anders niet slecht Zeer voorbehouden lectuur,

177. HAAR BEELD. H. v. Lobelditz. — Bruna Utrecht.

Een klein boekje, vlot geschreven en gemakkelijk opgevat. Belangwekkend is het niet. Of het oorspronkelijke Duitsche niet af te keuren is, weet ik niet. Het Nederlandsche kan er door, doch beduidt weinig.

178. DE ZWALUWEN NEERGESTREKEN. Louis Couperus. — Holkema-Warendorff >

Verzameling losse opstellen in boek uitgegeven. Lang geen lectuur voor iedereen. / Ik vind vele dier opstellen ook gezocht.

179. DE ZOON VAN SHERLOCK HOLMES. No. 2 — Dalmeijer, Amsterdam.

Slecht zou ik dit boekje niet noemen, toch is 't geen lectuur voor allen leeftijd. Waarom moest nu Conan Doyle's aardig type worden bedorven, door er een laffen meisjesgek van te maken'? Wat ook heelemaal niet met het karakter overeenkomt 1

180. KRUISDOORN. /. Schobert. — Holdert & Co, Amsterdam.

Mits „voorbehouden" kan 't er door. De theorie deugt hier en daar niet, doch de karakters zijn edel en rechtschapen. Het boek is niet van Katholiek standpunt opgevat. Het is rijk aan menschkundige zetten en fijngevoelde passages. De zelfmoord der hoofdheldin is consequent in dit natuurkind, doch doet pijnlijk aan.

181. ADOLPHE. Benjamin Constant. — Wereldbibliotheek, Amsterdam.

Het thema van dit werkje maakt, dat het als voorbehouden moet beschouwd. Voor ontwikkelde volwassenen zou ik dit, door Busken Huet, in prachtig Hollandsch overgezet, leerrijk en om zijn zielkundige ontleding zoo merkwaardig boekje niet willen ontraden. Het is steeds terecht geprezen, doch het is niet „een goed boek".

182. DE VLOEK VAN DE LEUGEN. O. Bach. — 15 Gts. Roman-Bibliotheek.

Dit boekje is meer dan gewoon en treffend, maar met Bach heet 't „oppassen".

Sluiten