Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192. GROEI. J. Eigenhuis. — Nederl. Bibliotheek.

Niet geschikt voor iedereen. Ik kan me ook niet voorstellen, wie deze honderden bladzijden over den uitgroei van zulke meerendeels onbelangrijke menschen zou lezen. Deze groei kan niet boeien een heel dik boek lang; de stijl moest kwijnen door de eenzelvigheid van het onderwerp.

193. ELVIRA, Neera. — A. Bruna, Utrecht.

Lang geen lectuur voor iedereen. Hier en daar in de beschrijvingen veel te vrij. Het is anders een boek vol mooie trekken en flinke karakterteekening. — Er zijn wonderschoone grepen in. Neera, - wie het ook zij, - beschikt over groote gaven;, moet ze beter leeren beteugelen.

194. IN DE WILDERNIS. Upton Sinclair. — Wereldbibliotheek.

Een magistraal boek van pachtige passie en eerlijke woede over het slavenleven te Ghicago. Aangrijpend en welsprekend. De schrijver is socialistisch, dat is jammer; doch ondanks die theorie, welke het boek ontsiert, is het werk een eerste klas boek. Zoo verschijnen er maar zelden. Max Havelaar verbleekt er bij, hoewel de schrijver herhaaldelijk aan Multatuli doet denken. Upton Sinclair is een schrijver, die meesleept en overweldigt, doch hij huldigt gevaarlijke theorieën.

195. OVERWINNING. Maclaine Pont. — Rruna, Utrecht.

Een lijvige roman, spelend in de dagen der Hervorming. Hij behandelt de scabreuse historie van Ernst van Mansfeld en diens ergerlijk dubbel huwelijk. Het is een boek, dat uit den aard der zaak lang niet voor ieder geschikt is en bovendien partijdig tegen de Katholieke Kerk en wat deze heilig is.

196. HET DRAMA v. d. RUE St ANNE. Jules Lermina. — 15 Gts. Bibliotheek.

Een goed in elkander gezet, in afwisselingen rijk verhaal. De karakterteekening is goed en de strekking zuiver. Enkel komt er een heel malle poppenkast in over de Jezuïeten; ze zullen er zich wel niet veel van aantrekken en de lezer zal er méér om-glimlachen, dan dat die domme praat hem zou ergeren.

197. EENE REINE ZIEL. Ida Boy Ed. — Holdert & Go., Amsterdam.

Dit is geen reine ziel doch eene ziel, die met reinheid en vroomheid coquetteert. Het meisje is een aanmatigend, liefdeloos, verwaand en bits schepsel, dat alles aan haar hardvochtigheid en eenzijdige eigenzinnigheid opoffert onder schijn van vroomheid. Geen lectuur voor iedereen — 't Echt leelijke karakter komt in den loop van S|'.- 't verhaal tot bezinning. — Ze is een akelig nest.

198. LANGS DEN GROOTEN WEG. Farnol. — Honig, Utrecht.

Een der frissche werken van de moderne Engelsche letterkunde. — Die Peter, de hoofdpersoon, is een kloeke, eerlijke, malsche kerel. — Dat boek lees je met plezier door. Het bevat echter eenige vreemde en minder stichtelijke uitroepen en bemerkingen van een half ontoerekenbaren knorpot.

199. HET ZWAARD DES KONINGS. Reg. Macdonald. — v. d. Garde, Z.-Bommel.

Dit is een mooi boek, geschreven in dien echten, leuken, humor en fijn gevoel zoo rustig schakeerenden toon, die de goede Engelsche schrijvers eigenaardig onderscheidt. — Deze historische roman, met haar zeer goed geteekende hoofdfiguren, wordt aan volwassen, ontwikkelde Dames en Heeren aanbevolen, al is hij dan van Anglicaansch standpunt geschreven en niet overal rechtvaardig en vriendelijk voor „Jezuieten'' en „Papisten".

200. JOLANDE'S BRUILOFT. Suderman. — Bruna, Utrecht.

Ofschoon de zeer losse en luchtige toon van dit boekje wel iets goed maakt, acht ik het niet geschikt om iedereen in handen te komen. Er komen van die ruwe aardigheden in voor, die kwetsen kunnen. Het is anders een grappige geschiedenis en er zijn bepaald koddige bladzijden in.

201. HET GEZIN VAN LUCAS HOGHSTRASZER. E. Zahn. — Wereldbibliotheek.

Dit is een boek voor weinigen: de stof brengt 't mede. Grootsch is Lucas in

Sluiten